Arbete i Finland

Förutom på basis av stadigvarande bosättning kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten på basis av att du arbetar här. Din sociala trygghet påverkas närmast av det land från vilket du flyttar och hur länge du tänker arbeta i Finland. Om du flyttar till Finland som arbetstagare bedöms frågan om huruvida din flyttning är stadigvarande bland annat utifrån din anställning. Vidare ska det finnas andra omständigheter som tyder på bosättning i Finland. Sådana omständigheter kan till exempel vara bostad eller stadigvarande boningsort i Finland.

I regel kan du börja omfattas av den finländska sociala tryggheten genast när du flyttar till Finland, om du flyttar hit permanent eller om du arbetar i Finland i minst 4 månader. Din arbetstid och lön ska uppfylla minimivillkoren gällande arbete (1189 euro/månad år 2018). Du kan i allmänhet bli omfattad av den finländska sociala tryggheten i relativt stor utsträckning även om du inte är stadigvarande bosatt här. För vissa FPA-förmåner finns det dock vissa tilläggsvillkor som du måste uppfylla för att kunna få förmånen i fråga.

Praktikanter, au pairer och andra med kortvariga eller lågavlönade jobb har i regel inte rätt till den finländska sociala tryggheten eftersom minimivillkoren gällande arbete inte uppfylls. (linkki)

Du kan även omfattas av den finländska sociala tryggheten till en del. Ifall du kommer till Finland för att arbeta för en kortare tid än 4 månader kan du i vissa situationer ha rätt till offentlig hälso- och sjukvård. En person som kommer till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz kan också ha rätt till stöd för hemvård av barn.

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU-området, kan du få barnbidrag och stöd för hemvård av barn från FPA.

Kontrollera rätten att omfattas av den sociala tryggheten i FPA:s e-tjänst.

Minimikrav för arbete

Ditt arbete ska uppfylla minimikraven för arbete för att du ska kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten på basis av ditt arbete. Villkoret gäller emellertid inte arbetstagare som anses flytta till Finland för att stadigvarande bosätta sig här.

Arbetsvillkoret uppfylls om du arbetar minst 18 timmar i veckan och din lön uppgår till minst den lön som ska betalas enligt kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, ska lönen under en månad vara minst 1189 euro i månaden i heltidsarbete.

Arbetsvillkor för korttidsanställda

Om du är korttidsanställd har du eventuellt avtal om fortlöpande arbete med en eller flera arbetsgivare. Ditt arbete kan även vara uppbyggt av olika långa perioder. Om dina anställningar sammanlagt uppfyller minimikraven gällande arbetstiden och lönen kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten också på basis av snuttjobb.

Om anställningarna följer på varandra avgörs möjligheten att omfattas av den finländska sociala tryggheten av om en period av arbete som fortgår minst 4 månader betraktas som kontinuerlig. Arbetet är kontinuerligt om det är högst en vecka mellan anställningsförhållandena eller arbetsperioderna.

FPA kan kontrollera uppgifterna om anställningsförhållandet ur de uppgifter som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret. FPA kan vid behov be om ytterligare uppgifter.