Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service ska anmälas till FPA. Den som deltar i servicen antecknar sin frånvaro i anmälan om arbetslöshetstid. Frånvaro följs inte upp i arbetskraftspolitisk utbildning eller i frivilliga studier.

Med frånvaro avses sådana dagar då service har ordnats och du borde ha deltagit i den. Som frånvarodagar räknas inte sådana dagar då service inte har ordnats (t.ex. helgdagar).

Om service inte ordnas till exempel under en paus i anslutning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte antecknar serviceproducenten i anmälan "palvelua ei järjestetä/service ordnas inte". Det räknas inte som frånvaro, men kostnadsersättning betalas inte för sådana dagar.

Om du vill byta en deltagardag ska du komma överens om det med den som ordnar servicen. Bytet behöver inte anmälas till FPA.

Du har rätt till arbetslöshetsförmån men inte till kostnadsersättning om frånvaron beror på

  • egen sjukdom
  • sjukdom hos ett barn som är under 10 år (högst 4 dagar)
  • en anställningsintervju eller något annat jämförbart skäl som anknyter till sysselsättning
  • skötsel av ett offentligt förtroendeuppdrag.

Om du har varit sjuk i mer än 3 dagar ska du lämna in ett sjukintyg av en hälsovårdare eller läkare till FPA. Uppföljningen av frånvaro gäller inte arbetskraftspolitisk utbildning eller frivilliga studier.

Om din frånvaro har andra orsaker än de som nämns ovan har du inte rätt till arbetslöshetsförmån för frånvarodagarna.