Fullmaktsförfarande vid gränsöverskridande inköp

När kundens självriskandel för ett läkemedel vid ett engångsköp är större än årssjälvrisken (572 euro år 2019) kan apoteket med fullmakt av kunden hos FPA ansöka om tilläggsersättning för detta s.k. gränsöverskridande inköp. Fullmakten finns på sista sidan av blankett SV178r (Ansökan, Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland).

Fullmaktsförfarandet kan tillämpas vid expedieringen av alla sådana läkemedel (även andra än s.k. dyra läkemedel), när självriskandelen vid ett engångsköp av läkemedlet är större än årssjälvrisken.

Apoteket antecknar i tilläggsuppgifterna om det gränsöverskridande inköpet:

  • det belopp som kunden betalat: årssjälvrisken + den läkemedelsspecifika självrisken eller den avvikande läkemedelsspecifika andelen
  • det belopp som apoteket ansöker om.

När de ovan nämnda uppgifterna noggrant och korrekt har antecknats i tilläggsuppgifterna om det gränsöverskridande inköpet påskyndar detta FPA:s handläggning av apotekets och/eller kundens ansökan.

Endast 1 läkemedel kan prissättas som det gränsöverskridande inköpet.

Vem kan underteckna fullmakten gällande gränsköpet på apoteket?

ansökningsblankett SV178r står det att ansökan kan undertecknas av kunden (den person som läkemedlen ordinerats till), hans eller hennes vårdnadshavare, intresse-bevakare, nära anhöriga eller av någon annan person som huvudsakligen har hand om kunden.

Givande av fullmakt är mer begränsat. Enligt ansökningsblanketten kan kunden själv, hans eller hennes vårdnadshavare eller intresse-bevakare underteckna fullmakten.

I regel är det alltså kunden själv eller hans eller hennes intressebevakare som undertecknar fullmakten, dvs. befullmäktigar apoteket att få tilläggsersättningen för läkemedel på kundens vägnar.

För att undvika att oskäliga situationer uppstår på grund av kundens hälsotillstånd kan, i fråga om det inköp som gör att årssjälvrisken överskrids och som tilläggsersättning kan sökas för, också en anhörig eller någon annan som huvudsakligen sköter den försäkrades angelägenheter, t.ex. en partner eller hemvårdare, underteckna fullmakten på kundens vägnar.

Andra läkemedel som kan expedieras på samma gång utöver det gränsöverskridande inköpet

Om kunden på samma gång inhandlar andra ersättningsgilla läkemedel kan apoteket betala tilläggsersättning för dessa genom direktersättningsförfarandet. Då prissätter apoteket de övriga läkemedlen som ett annat inköp och antecknar ”Fullmakt” i tilläggsuppgifterna om inköpet.

Apoteket sänder FPA först uppgifterna om det gränsöverskridande inköpet (inköp 1), i samband med vilket kundens initialsjälvrisk senast uppfylls. Det gränsöverskridande inköpet omfattar endast ett läkemedel. Först efter detta sänder apoteket uppgifterna om inköpet med direktersättning där tillläggsersättning ingår (inköp 2). Detta inköp omfattar de övriga läkemedlen.

  • Obs! Innan uppgifterna skickas till FPA måste apoteket hämta de uppdaterade direktersättningsuppgifterna för inköp 2, så som man också alltid annars gör mellan två inköp. På så sätt överförs inköpen i rätt ordning och uppgifterna om initialsjälvrisken blir också korrekta.

Dessutom ska apoteket beakta systemleverantörens anvisningar gällande fullmaktsförfarandet.

Apoteken kan tillämpa det ovan beskrivna undantagsförfarandet gällande direktersättning av tilläggsersättning endast i samband med andra läkemedel som expedieras på samma gång som det gränsöverskridande inköpet. Redan i samband med följande läkemedelsinköp kontrolleras kundens rätt till tilläggsersättning via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Mer information