FPA har övergått från Katso-behörigheter till Suomi.fi-fullmaktsärenden


Katso-behörigheterna har ersatts av Suomi.fi-fullmakter i FPA:s e-tjänster. På den här sidan redogörs för de fullmakter som arbetsgivare behöver då de sköter sina ärenden.

E-tjänsten kontrollerar om den person som loggat in har rätt att representera sitt företag eller om personen har fått fullmakt att använda e-tjänsten.

E-tjänsten för arbetsgivare

I E-tjänsten för arbetsgivare finns flera funktioner för vilka det behövs olika fullmakter. Vilka fullmakter användaren behöver beror på vilka ärenden han eller hon sköter i tjänsten. Arbetsgivaren kan begränsa vilka ärenden den anställda kan sköta i tjänsten genom att ge honom eller henne endast de fullmakter som han eller hon behöver i sina arbetsuppgifter. De anställda ska inte ges onödiga fullmakter.

En organisation som har fått en fullmakt av en annan organisation och ger den vidare till sina anställda som en representationsfullmakt, kan utifrån FO-numret begränsa fullmakten till att gälla bara vissa organisationer. Exempelvis på en bokföringsbyrå där varje anställd ansvarar för vissa företagskunder kan man specificera för vilka företag de anställda får fullmakter.

Nedan beskrivs vilka fullmakter som behövs för vilka uppgifter.

Arbetsgivarens ansökningar om ersättning för företagshälsovård

De Suomi.fi-fullmakter som behövs i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård  kan vid behov begränsas med avgränsningsspecifikationer.

Med hjälp av verksamhetsställe som specifikation är det möjligt att definiera en fullmakt så att den gäller ett visst verksamhetsställe, om organisationen gör ansökningar om ersättning per verksamhetsställe. Fullmakten består i så fall av fullmaktsärendet och en specifikation i nummerform. Ett nummer som organisationen själv fastställt specificerar de verksamhetsställen som ansöker om ersättning med egna ansökningar.

Med hjälp av kundnummer som specifikation är det möjligt att begränsa en fullmakt så att den gäller ett visst FO-nummer. Det här kan behövas då företaget ger sin redovisningsbyrå ärendefullmakt och redovisningsbyrån för sin del ger fullmakten vidare till sina anställda som representationsfullmakt. Med hjälp av kundnummer som specifikation kan redovisningsbyrån definiera vilket företags fullmakt byrån ger vidare till en viss anställd.

E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringskurser