Statistikbeskrivning: Statistik över pensionsstöd

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över pensionsstöd

Pensionsstödet är en förmån som varar i flera år. Syftet är att trygga försörjningen för de personer som omfattas av stödet innan de övergår till ålderspension. Personer som har fyllt 60 år och är födda före den 1 september 1956 och som har varit arbetslösa praktiskt taget utan avbrott i 5 år kan ansöka om pensionsstöd. I oktober 2019 utvidgas pensionsstödet till att omfatta personer som är födda före 1 september 1958.

Datainnehåll

Mottagare av stöd vid statistikföringstidpunkten och stödbeloppet samt det totala beloppet av de stöd som betalats ut under statistikföringsperioden.

Klassificeringar

I statistikföringen används allmänna regionala och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken görs upp utifrån ett individbaserat statistikregister för pensionsstödet. Registret grundar sig på förmånssystemet för pensionsstöd som innehåller alla de uppgifter som behandlas och uppkommer i samband med handläggningen av pensionsstöd.

Uppdateringsfrekvens

Statistik över pensionsstödet publiceras månadsvis och årsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken finns i regel att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från det att statistikperioden upphört. Publiceringstidpunkterna för FPA:s statistikpublikationer framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Statistik över mottagare av pensionsstöd och utbetalt pensionsstöd finns tillgänglig från och med juni 2017.

Nyckelord

Social trygghet, arbetslösa, långtidsarbetslösa, pensionsstöd, pensioner.