Statistikbeskrivning: Statistik över grundläggande utkomststöd

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Ingångssida: Statistik över grundläggande utkomststöd

Statistiken över grundläggande utkomststöd beskriver det grundläggande utkomststöd som FPA betalar ut samt de personer och hushåll som har fått stödet. Utkomststödet är en form av utkomstskydd som beviljas i sista hand.

Datainnehåll

Mottagare av stödet, hushåll som fått stödet och utbetalda stöd.

Klassificeringar

Allmänna demografiska klassificeringar och regionklassificeringar. Utbetalt utkomststöd enligt finansieringsslag och kalkylerad fördelning av utkomststöd enligt utgiftsslag. Hushållstyp och hushållets inkomstslag. Mottagarens roll i hushållet (sökande, partner, barn) och huvudsakliga verksamhet.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över grundläggande utkomststöd framställs ur individbaserat material, som skapas utifrån förmånsdatabaser som bildas i samband med handläggningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet.

Uppdateringsfrekvens

FPA publicerar statistik över det grundläggande utkomststödet månatligen och kalenderårsvis från och med uppgifterna i januari 2017.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistiken publiceras i databasen Kelasto den 8 dagen i månaden efter den månad som statistiken gäller och årsstatistiken före utgången av februari året efter statistikåret.

Tidsserie

FPA har betalat ut grundläggande utkomststöd från och med 2017. Tidigare betalade kommunerna ut alla olika former av utkomststöd. Under övergångsperioden kunde kommunen före årsskiftet 2016–2017 meddela beslut om grundläggande utkomststöd till sina kunder högst fram till mars 2017. Av denna orsak är statistiken för januari–mars 2017 inte jämförbar med tidigare eller senare statistik.

FPA:s statistik omfattar endast grundläggande utkomststöd på det finländska fastlandet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) producerar riksomfattande statistik över utkomststöd. 

Nyckelord

Statistik (data), grundläggande utkomststöd, utkomststöd.