Belopp och utbetalning

Full garantipension är 837,59 euro/månad. Du kan få full garantipension endast om du inte har några andra pensioner. Från garantipensionen avdras alla dina andra pensionsinkomster till bruttobeloppet, dvs. utan avdrag för skatt. Garantipensionens belopp påverkas av andra pensionsinkomster (också förvärvsinkomster i fråga om personer som får sjukpension och personer som får garantipension på grundval av arbetsoförmåga). De beaktas med en cents noggrannhet.

Vid sidan av sjukpensionen kan man tjäna 837,59 euro per månad (år 2021) utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen. Inkomstgränsen i fråga om garantipensionen gäller också permanent blinda och rörelsehindrade personer.

Om garantipensionen blir mindre än 6,77 euro i månaden, betalas den inte ut.

Folkpension Arbetspensioner sammanlagt Garantipension Pensioner sammanlagt
Exempel på garantipension för ensamstående pensionstagare år 2021, euro/månad
- - 837,59 837,59
665,29 - 172,30 837,59
665,29 50,00 122,30 837,59
643,41 100,00 94,18 837,59
618,41 150,00 69,18 837,59
556,00 274,82 6,77 837,59
484,66 417,48 - 902,14
443,41 500,00 - 943,41
Folkpension Arbetspensioner sammanlagt Garantipension Pensioner sammanlagt
Exempel på garantipension för en person som lever i ett parförhållande år 2021, euro/månad
- - 837,59 837,59
593,97 - 243,62 837,59
593,97 50,00 193,62 837,59
572,09 100,00 165,50 837,59
547,09 150,00 140,50 837,59
484,68 274,82 78,09 837,59
413,34 417,48 6,77 837,59
372,09 500,00 - 872,09

Indexjustering

FPA justerar årligen garantipensionen med index. Justeringen kan antingen höja eller minska pensionen. Kunden behöver inte göra någonting på grund av indexjusteringen. FPA ändrar beloppet automatiskt.

Förtida ålderspension minskar garantipensionen

Förtida uttag av ålderspension minskar garantipensionen eller kan vara ett hinder för att få den.

  • Om du tagit ut din folkpension i förtid före 65 års ålder, dvs. åldern för ålderspension, minskas också din garantipension med samma tidigareläggningsprocent som folkpensionen.
  • Om du endast får förtida arbetspension eller företagarpension, fastställs tidigareläggningen enligt arbetspensionens tidigareläggningsprocent.

Exempel på förtida ålders- och garantipension

En ensamstående person fyller 64 år i februari 2021och vill pensionera sig. Personen har inga arbetspensioner.

FPA beviljar personen folkpension och garantipension i förtid från 1.3.2021. Både folkpensionen och garantipensionen minskar med 4,8 %, dvs. med 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid.

Folkpensionen är 633,36 euro/månad och garantipensionen 164,02 euro/månad. De uppgår totalt till 797,38 euro/månad. Personens pensionsinkomster är således permanent cirka 40 euro/månad mindre än de skulle vara när personen är 65 år.

Utbetalning

Garantipensionen betalas den 22 dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, finns pensionen på kontot föregående bankdag.

Folkpensionen betalas den 7 dagen i månaden. Arbetspensionsanstalterna betalar i regel ut arbetspension i början av månaden. FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer