Belopp och utbetalning

Full garantipension är 784,52 euro/månad. Du kan få full garantipension endast om du inte har några andra pensioner. Från garantipensionen avdras alla dina andra pensionsinkomster till bruttobeloppet, dvs. utan avdrag för skatt.

Folkpensionens belopp påverkas av andra pensionsinkomster. De beaktas med en cents noggrannhet.

Folkpension Arbetspensioner sammanlagt Garantipension Pensioner sammanlagt
Exempel på garantipension för ensamstående pensionstagare år 2019, euro/månad
- - 784,52 784,52
628,85 - 155,67 784,52
628,85 50,00 105,67 784,52
606,60 100,00 77,92 784,52
581,60 150,00 52,92 784,52
535,35 242,49 6,68 784,52
464,27 384,63 - 848,90
456,60 400,00 - 856,60
Folkpension Arbetspensioner sammanlagt Garantipension Pensioner sammanlagt
Exempel på garantipension för en person som lever i ett parförhållande år 2018, euro/månad
- - 784,52 784,52
557,79 - 226,73 784,52
557,79 50,00 176,73 784,52
535,54 100,00 148,98 784,52
510,54 150,00 123,98 784,52
464,29 242,49 77,74 784,52
393,21 384,63 6,68 784,52
385,54 400,00 - 784,52

Om garantipensionen blir mindre än 6,68 euro i månaden, betalas den inte ut.

Indexjustering

FPA justerar årligen garantipensionen med index. Justeringen kan antingen höja eller minska pensionen. Kunden behöver inte göra någonting på grund av indexjusteringen. FPA ändrar beloppet automatiskt.

Förtida ålderspension minskar garantipensionen

Förtida uttag av ålderspension minskar garantipensionen eller kan vara ett hinder för att få den.

  • Om du tagit ut din folkpension i förtid före 65 års ålder, dvs. åldern för ålderspension, minskas också din garantipension med samma tidigareläggningsprocent som folkpensionen.
  • Om du endast får förtida arbetspension eller företagarpension, fastställs tidigareläggningen enligt arbetspensionens tidigareläggningsprocent.

Exempel på förtida ålders- och garantipension

En ensamstående person fyller 63 år i februari 2019 och vill pensionera sig. Personen har inga arbetspensioner.

FPA beviljar personen folkpension och garantipension i förtid från 1.3.2019. Både folkpensionen och garantipensionen minskar med 9,6 %, dvs. med 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid.

Folkpensionen är 568,48 euro/månad och garantipensionen 140,73 euro/månad. De uppgår totalt till 709,21 euro/månad. Personens pensionsinkomster är således permanent cirka 75 euro/månad mindre än de skulle vara när personen är 65 år.

Utbetalning

Garantipensionen betalas den 22 dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, finns pensionen på kontot föregående bankdag.

Folkpensionen betalas den 7 dagen i månaden. Arbetspensionsanstalterna betalar i regel ut arbetspension i början av månaden.

Läs mer