GAS-metoden för formulering av rehabiliteringsmål och utvärdering av måluppfyllelsen

GAS-metoden är ett hjälpmedel som utvecklades i USA på 1960-talet för att formulera rehabiliteringsmål och utvärdera måluppfyllelsen. Metoden har senare använts för att utvärdera effekten av olika slag av interventioner och program. Med hjälp av GAS-metoden kan man definiera rehabiliteringsklienternas mål och sedan med olika statistiska metoder utvärdera måluppfyllelsen både på individ- och gruppnivå.

Med klientens mål i fokus

GAS-metoden utgår alltid från rehabiliteringsklienten. Målidentifieringen grundar sig på intervjuer och på en övergripande utredning av rehabiliteringsklientens situation. Man gör upp ett realistiskt tidsschema för måluppfyllelsen och definierar en tydlig indikator för förändringar på en femgradig skala.

För att identifiera de mål som är viktiga för rehabiliteringsklienten kan man använda strukturerade intervjuer som inte på förhand begränsar de problem som efterfrågas, men med vars hjälp man ta reda på sådant som är viktigt med tanke på rehabiliteringen.

Rehabiliteringsklienten är expert på sitt eget liv, medan de som genomför rehabiliteringen ska ha goda yrkeskunskaper om rehabiliteringsformen och dess effekter för att kunna identifiera och definiera målet för rehabiliteringen.

Utbildning i GAS-metoden rekommenderas

FPA rekommenderar utbildning i GAS-metoden för anställda som deltar i formuleringen av GAS-mål och i utvärderingen av måluppfyllelsen. De anställda kan genomgå utbildningen vid yrkeshögskolor (3 sp) eller i form av utbildning som serviceproducenten ordnar vid det egna verksamhetsstället eller som annan motsvarande utbildning. Efter att ha genomgått utbildningen förstår den anställda vad GAS-metoden går ut på och kan formulera och justera rehabiliteringsmål samt utvärdera måluppfyllelsen med hjälp av GAS-metoden (se GAS-handboken och kompetenstrappan, nivå 5). Dessutom kan den anställda identifiera vilka mål som är realistiska och viktiga för rehabiliteringsklienten i fråga vid en viss rehabiliteringsform och huruvida målen kan nås och tidsplaneras.

FPA har producerat utbildningsmaterial för producenter av rehabiliteringstjänster

GAS-målformulering
GAS-poster