Grundläggande utkomststöd och hyresgaranti

Vad innebär hyresgaranti och vad täcker den?

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd i form av en säkerhet för den händelse att en hyresgäst inte uppfyller sina skyldigheter enligt hyresavtalet. En sådan säkerhet kallar FPA för hyresgaranti.

Hyresgarantin kan täcka:

 • obetalda hyror
 • obetalda avgifter för vatten, bilplats och bastu om avgifterna nämns i hyresavtalet
 • avtalsvite vid uppsägning av ett tidsbegränsat hyresavtal innan den bestämda tiden har löpt ut, eller för att ett hyresavtal som gäller tillsvidare sägs upp före det datum som enligt hyresavtalet är den första möjliga uppsägningstidpunkten
 • skadestånd på grund av att hyresavtalet hävts
 • skador som hyresgästen eller en person (även sällskapsdjur) som med hyresgästens tillstånd vistats i lägenheten har orsakat på lägenheten, avsiktligt eller av oaktsamhet, frånsett normalt slitage.
  • Normalt slitage är t.ex. normala spår av inredning, såsom tavelkrokar, fastsättning av en bokhylla på en vägg och andra liknande spår som normalt uppstår vid boende samt skador som har orsakats av rökning, om inte hyresavtalet uttryckligen förbjuder rökning.
 • extra kostnader för slutstädning, om hyresgästen väsentligt har underlåtit att städa lägenheten eller transportera bort sina ägodelar
 • serieläggning av lås, om hyresgästen inte lämnar tillbaka alla nycklar som antecknats som överlåtna i hyresavtalet
 • myndighetskostnader på grund av vräkning (rättegångskostnader, verkställighetsavgift för vräkning vid utsökning)

Hyresgarantin täcker inte:

 • hyresvärdens indirekta kostnader, bl.a. resekostnader
 • skador på bostadslösöre
  • Med bostadslösöre avses annat än fast lösöre, till exempel möbler (säng, soffa etc.)
 • skador som orsakats av rökning, om inte tobaksrökning uttryckligen har förbjudits i hyresavtalet
 • skador som orsakats husbolaget eller annan tredje part

Hyresgästen svarar själv för hyresbetalningen under den tid då hyresförhållandet gäller. Hyresgarantin kan inte användas för betalning av hyran medan hyresförhållandet pågår.