Familjekurs för barn med traumatisk hjärnskada

Familjekursen lämpar sig för barn som är över 4 år men under skolåldern och för barn i lågstadieåldern och högstadieåldern som har diagnostiserats med en traumatisk hjärnskada och på grund av hjärnskadan behöver rehabilitering i kursform. När ansökan om rehabilitering görs ska familjen ha klart för sig vilka slag av rehabilitering som försäkringsbolaget ersätter eller ha ett dröjsmålsintyg från försäkringsbolaget.

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets hjärnskada. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och högst 2 syskon per barn. Om ytterligare syskon önskar delta i rehabiliteringen kontaktar FPA serviceproducenten för att komma överens om de praktiska arrangemangen och för att säkerställa att lokalerna är tillräckliga. Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare inom barnneurologi, neurologi eller barnsjukdomar
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån barnets individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer