Hur du ansöker om en förmån

Så gott som alla FPA-förmåner kan ansökas i MittFPA. Vissa förmåner går endast att ansöka genom att fylla i pdf-blanketten.

Förmåner du kan ansöka om i MittFPA

Hem och familj

 • Adoptionsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Meddelande om att flytta pappamånaden
 • Barnbidrag
 • Barnavårdsstöd
 • Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld
 • Föräldradagpenningar
 • Moderskapsunderstöd
 • Allmänt bostadsbidrag
 • Specialvårdspenning

Studier och värnplikt

 • Studiestöd
 • Ny behandling av beslutsförslaget om årsinkomstkontrollen (använd funktionen Meddelanden)
 • Militärunderstöd

Arbetslöshet

 • Grunddagpenning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Anmälan om arbetslöshetstid (TT2r)

Grundläggande utkomststöd

Hälsa, rehabilitering, handikappbidrag

 • Handikappbidrag för personer över 16 år
 • Vårdbidrag för pensionstagare
 • Partiell sjukdagpenning
 • Rehabiliteringspenning
 • Rese-ersättning (privatpersoner)
 • Sjukdagpenning

Pension

 • Bostadsbidrag för pensionstagare
 • Ålderspension (folkpension)
 • Ålderspension (arbetspension)
 • Garantipension
 • Sjukpension (folkpension)
 • dessutom kan du anmäla förändringar som inverkar på ålders-, sjuk- eller garantipensionen

Flyttning till eller från Finland

 • Tillhörighet till den sociala tryggheten

Övrigt

 • Det europeiska sjukvårdskortet
 • Ändring av kontonummer
 • Ändring av kontaktuppgifter

Förmåner, som du ansöker om med pdf-blankett

Studier och värnplikt

 • Räntebidrag
 • Skolresestöd
 • Studielånsavdrag
 • Studielånskompensation

Arbetslöshet

 • Alterneringsersättning
 • Rörlighetsunderstöd

Hälsa, rehabilitering, handikappbidrag

 • Handikappbidrag för personer under 16 år
 • Yrkesinriktad rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Rehabilitering enligt prövning
 • Ansökan om vård utomlands
 • Rätt till vård
 • Rehabiliteringspsykoterapi
 •  Läkemedelsersättningar
 • Tilläggsersättning för läkemedelskostnader
 • Resebidrag
 • Kostnadsersättning
 • Ersättning av sjukvårdskostnader (tandvård, läkararvode, undersökning och vård m.m. om inte direktersättning)
 • Ersättning för företagshälsovård till företagare
 • Ersättning för sjukvårdskostnader för personer födda utomlands
 • Medicinsk rehabilitering för gravt handikappade
 • FPA-kortet

Pension

 • Barnpension
 • Barnförhöjning till pensionen
 • Änkepension
 • Frontmannatillägg och veterantillägg

 

På nätet kan du inte ansöka om förmåner för någon annan

Du kan ännu inte göra eller skicka en ansökan för någon annan på nätet. När du loggar in i MittFPA med dina personliga koder sparas ansökan automatiskt i dina uppgifter. Du ska alltså inte göra eller skicka en ansökan för någon annan på nätet.

Läs mer om att sköta en annan persons ärenden i MittFPA.