Förfarande för godkännande vid FPA

För att rehabiliteringspenning ska beviljas för individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård krävs att rehabiliteringen genomförs vid en institution för missbrukarrehabilitering som är godkänd av FPA.

För att godkännas som en institution som erbjuder rehabiliteringstjänster inom missbrukarvården ska rehabiliteringen

 • vara i form av sluten vård
 • förverkligas i enlighet med god rehabiliteringspraxis
 • vara baserad på särskild sakkunskap och specialkompetens.

Institutionen ska ha förutsättningar att förverkliga missbrukarrehabilitering vars syfte är att klienten ska komma in i, stanna kvar i eller återvända till arbetslivet.

Hur ansöker man om FPA:s godkännande

Institutionen för missbrukarrehabilitering gör upp en fritt formulerad ansökan om att bli godkänd av FPA. I ansökan ska framgå hur och på vilka sätt man under rehabiliteringen stöder klienten att stanna kvar i eller återgå till arbetet eller komma in i arbetslivet. Ansökan undertecknas av en representant för institutionen eller dess huvudman.

Till ansökan ska fogas

 • ett tillstånd av regionförvaltningsverket att tillhandahålla hälsovårdstjänster eller ett tillstånd enligt lagen om tillsyn över privat socialservice att tillhandahålla socialtjänster dygnet runt
 • en utredning om lokalerna och utrustningen
  • lokalerna och utrustningen ska lämpa sig för missbrukarrehabilitering
 • uppgifter om institutionens huvudman eller ägare
 • en utredning om de metoder som används vid missbrukarrehabiliteringen
 • en utredning om personalen
  • antal, utbildning och behörighet
 • eventuell annan utredning eller uppgift om verksamheten vid institutionen

Ansökan sänds till FPA på adressen: FPA, Hälsoavdelningen, Gruppen för arbetsförmågefrågor, PB 78, 00381 Helsingfors.

Behandling av ansökan på FPA

FPA kontrollerar ansökan och ber vid behov institutionen för missbrukarrehabilitering lämna in ytterligare uppgifter.

Utifrån utlåtandet utfärdar FPA ett beslut om godkännande (eller avslag). Klienterna kan beviljas rehabiliteringspenning för individuell rehabilitering från och med den dag då FPA har godkänt inrättningen.

Meddela förändringar

Väsentliga förändringar i organisationen, verksamheten eller lokalerna hos den godkända institutionen för missbrukarrehabilitering ska anmälas till hälsoavdelningen vid FPA. Ändringarna måste rapporteras för att försörjningen för klienten ska kunna tryggas eftersom förändringarna kan påverka förutsättningarna för att bevilja av rehabiliteringspenning.

Anmäl per e-post eller brev

 • paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi
 • FPA, Hälsoavdelningen, Gruppen för arbetsförmågefrågor, PB 80, 00056 Helsingfors