Hushåll

I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad. Till hushållet kan höra en eller flera personer. FPA betalar bostadsbidraget för hela hushållet gemensamt. I det allmänna bostadsbidraget kan en person vara medlem av endast ett hushåll åt gången.

Makar hör alltid till samma hushåll. Med make avses äkta makar och sambor.

Bostadsbidraget söks för hela hushållet av en person som hör till hushållet. Den sökande är i regel den person i vars namn hyresavtalet har ingåtts eller som äger bostaden.

En utlänning kan höra till hushållet om han eller hon har rätt till den finska sociala tryggheten. Ett undantag från det här är studerande som har kommit till Finland endast för att studera. De kan inte få allmänt bostadsbidrag och inte höra till ett hushåll som får allmänt bostadsbidrag.

Om du för första gången ansöker om allmänt bostadsbidrag efter att ha flyttat till Finland och din rätt till förmåner från FPA ännu inte har utretts, ska du fylla i och till din förmånsansökan foga blanketten Flyttning till Finland Y77r i FPA:s e-tjänst. Läs mer.

FPA bedömer på basis av tillgängliga uppgifter vilka som hör till hushållet. Därför ska man i ansökan om bostadsbidrag alltid ange alla som bor i samma bostad.

Hyresavtal och samboförhållande inverkar på bostadsbidraget

 • Om du hyr en bostad tillsammans med en annan person och ni har ett gemensamt hyresavtal hör ni alltid till samma hushåll. Detta innebär att också de kompisar som bor i en kompisbostad hör till samma hushåll.
 • Om ni hyr delar av bostaden med separata hyresavtal hör ni till olika hushåll, om ni inte är äkta makar, sambor eller nära släktingar eller enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är ansvariga för hyran för hela bostaden.
 • Om du bor på samma adress med en annan person och ni har separata hyresavtal eller om du har ett underhyresavtal ska du i ansökan om bostadsbidrag redogöra för dina boendeförhållanden, dvs. om det är fråga om en kompisbostad eller ett samboförhållande.
 • FPA bedömer utifrån din redogörelse om det är fråga om ett samboförhållande eller en kompisbostad.
 • FPA bedömer ärendet utifrån tillgängliga uppgifter och tar också ställning till frågan från fall till fall. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid orsakerna till att man flyttat ihop, invånarnas ålder, bostadens storlek, hur länge man bor tillsammans och om invånarna tidigare har bott tillsammans.

Till samma hushåll hör till exempel

 • personer som varaktigt bor i samma bostad
   
 • sambo eller äkta make som bor i samma bostad
   
 • äkta make som bor i en annan bostad
  • Äkta makar som bor på åtskilda håll hör till samma hushåll förutom då boendearrangemanget beror på separation. Till exempel makar, som bor på olika orter på grund av arbete, studier eller värnplikt, hör till samma hushåll.
    
 • nära släktingar som bor i samma bostad
  • Nära släktingar är far- och morföräldrar, föräldrar och barn. De hör till samma hushåll oavsett hyres- eller vårdavtal.
    
 • personer som hyr en bostad med ett gemensamt hyresavtal
  • De utgör då ett s.k. kollektivhushåll, även om de inte har en gemensam ekonomi.
    
 • personer som har hyrt en del av bostaden och har separata hyresavtal, om de enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är ansvariga för hyran för hela bostaden. 
   
 • en studerande som bor tillsammans med sin förälder
  • En studerande som bor i samma bostad som sin förälder hör till samma hushåll som föräldern.
    
 • personer som är tillfälligt frånvarande
  • Tillfällig frånvaro kan bero på t.ex. studier, utstationering i Finland, annat förvärvsarbete, militär- eller civiltjänst, sjukhusvistelse eller fängelsevistelse. Frånvaron betraktas i regel som tillfällig om den pågår högst cirka 1 år.
    

Till olika hushåll hör till exempel

 • personer som har hyrt en del av bostaden med separata hyresavtal
  • Om de som bor i samma bostad har separata hyresavtal, och de inte är ett par eller nära släktingar och de inte heller är ansvariga för hyran för hela bostaden, hör de inte till samma hushåll.
    
 • ett vuxet barn som har flyttat hemifrån och bor självständigt
  • I en sådan situation hör barnet inte längre till samma hushåll som föräldrarna.
    
 • huvudhyresgästen eller bostadens ägare och någonderas underhyresgäst
  • Om en hyresgäst ingår ett separat hyresavtal med huvudhyresgästen eller bostadens ägare om en del av bostaden (t.ex. om ett rum), är det fråga om ett underhyresavtal. En underhyresgäst hör till ett annat hushåll än huvudhyresgästen eller bostadens ägare, om de inte är ett par eller nära släktingar.
    
 • syskon som bor i samma bostad
  • Om syskonen har egna hyresavtal med hyresvärden eller om det ena syskonet är det andras underhyresgäst.
    
 • makar som inte bor tillsammans på grund av separation.

Läs mer: