Hyresgarantins innehåll

Hyresgarantin ges som en skriftlig betalningsförbindelse. I den förbinder sig FPA att ersätta hyresvärden för skada som förorsakas av att hyresgästen, dvs. utkomststödstagaren, inte uppfyller sina skyldigheter enligt hyresavtalet.

Hyresgaranti beviljas i regel till ett belopp som motsvarar två månaders hyra. Av grundad anledning, till exempel vid risk för bostadslöshet, kan hyresgaranti beviljas för tre månader, vilket är den längsta möjliga tiden för hyresgaranti enligt 8 § i lagen om hyra av bostadslägenhet. Om hyresgästen krävs på tre månaders hyresgaranti måste hyresvärden framföra skälen till det.

Hyresgarantin avser en specifik bostad och gäller lika länge som hyresavtalet.

Om ett nytt hyresavtal görs upp för samma bostad efter att ett tidsbundet hyresavtal upphört (förlängt avtal) måste hyresgästen ansöka om hyresgaranti på nytt. Han eller hon ska lämna in en ny ansökan om hyresgaranti (TO2r) och det förlängda hyresavtalet eller erbjudandet om att hyresavtalet förlängs. Ansökan ska lämnas in till FPA inom en månad från det att det föregående avtalet upphört. Hyresgästen ska ha rätt till grundläggande utkomststöd då fortsatt hyresgaranti beviljas.

Om en ny betalningsförbindelse beviljas då hyresförhållandet fortsätter makuleras den tidigare betalningsförbindelsen och den nya betalningsförbindelsen täcker också skador som hänför sig till den tid då den tidigare betalningsförbindelsen gällde. Då hyresförhållandet fortsätter täcker betalningsförbindelsen skador för upp till en gång hyresgarantins belopp under hela den tid hyresförhållandet varar. Om hyresvärden har ingått ett förlängt hyresavtal med hyresgästen och hyresvärden vill realisera hyresgarantin, kan yrkandet på realisering behandlas först när det nya hyresavtalet upphört och hyresgästen flyttat ut ur bostaden.

Om innehållet i ett tidsbestämt hyresavtal väsentligt förändras eller om hyresgästen flyttar till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd, anses det gamla avtalet och hyresgarantin för den gamla bostaden ha upphört. Då ska hyresgästen ansöka om en ny hyresgaranti med blankett TO2r.

En ny hyresgaranti behöver dock inte sökas om den bostad där hyresgästen bor byter ägare och det gällande hyresavtalet övergår på den nya ägaren som sådant. Om ett nytt hyresavtal ingås mellan hyresvärden och hyresgästen eller om villkoren för hyresförhållandet ändras, ska kunden hos FPA ansöka om en ny hyresgaranti med det nya hyresavtalet.