Information till rehabiliteringsklienten om hur rehabiliteringens effekter utvärderas och rapporteras

Att utvärdera och rapportera rehabiliteringens effekter är en del av klientens rehabiliteringsprocess och FPA:s rapporteringssystem.  Det här förfarandet främjar en effektiv användning av god utvärderingspraxis och bidrar till att rehabiliteringen håller god kvalitet. Rapporteringen genomförs sedan 2015 i fråga om alla rehabiliteringstjänster där den ingår i rehabiliteringen. Rehabiliteringsanordnaren informerar dig om huruvida din rehabilitering omfattas av rapporteringen.

Vid utvärderingarna används bedömningsinstrument som har varit i bruk länge och som rekommenderas av sakkunniga. Instrumenten används också då din rehabilitering planeras. Samma instrument används för alla rehabiliteringsklienter oavsett om de deltar i rapporteringen eller inte. När rehabiliteringen inleds formulerar du målen för rehabiliteringen tillsammans med yrkesutbildade personer inom rehabiliteringen. Allt eftersom rehabiliteringen framskrider utvärderar ni hur målen uppfylls. Under rehabiliteringens gång utvärderar du dessutom din livskvalitet, sinnesstämning och arbets- eller studieförmåga. Dessa utvärderingar genomförs genom enkäter som du besvarar under rehabiliteringen.

Det är frivilligt för dig att delta i rapporteringen om rehabiliteringens effekter. Genom att delta i rapporteringen kan du emellertid bidra till att FPA-rehabiliteringen utvecklas i en mer kundorienterad och målinriktad riktning. Under rehabiliteringen begärs ditt samtycke till att delta i rapporteringen. Vare sig du väljer att ge ditt samtycke eller inte, så påverkar det inte innehållet i de rehabiliteringstjänster du får och inte heller dina möjligheter att få FPA-rehabilitering i framtiden.