Coronakrisen ökade utgifterna för bostadsbidrag 2020

År 2020 betalade FPA ut totalt 2 232 miljoner euro i bostadsbidrag. Beloppet ökade reellt med 4,2 % från året innan. I hushåll med bostadsbidrag bodde i slutet av året närmare 859 212 personer, vilket utgör 15,5 % av Finlands befolkning.

De stöd för boende som FPA betalar ut är allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, bostadstillägg till studiestödet och bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet. För boendeutgifter kan även grundläggande utkomststöd beviljas.

 

Till följd av coronakrisen har utgifterna för allmänt bostadsbidrag igen vänt uppåt

Utgifterna för allmänt bostadsbidrag ökade under 2010-talet. Ökningen stannade av under 2019, då det i allmänt bostadsbidrag utbetalades nästan samma belopp som under 2018. Till följd av coronakrisen har utgifterna för allmänt bostadsbidrag och antalet mottagare av stödet igen vänt uppåt.

År 2020 uppgick utgifterna för allmänt bostadsbidrag till 1 566 milj. euro och beloppet ökade reellt med 4,8 % från året innan. Över 400 000 hushåll fick allmänt bostadsbidrag.

Utgifterna för allmänt bostadsbidrag ökade efter en lagändring som gjordes 2015. Lagändringen förenklade stödet, gjorde villkoren liberalare och ökade antalet mottagare. År 2017 steg utgifterna för det allmänna bostadsbidraget med 16,6 %, då merparten av de studerande i augusti 2017 övergick från att omfattas av studiestödets bostadstillägg till att omfattats av allmänt bostadsbidrag. Utgifterna ökade även 2018, då de studerande omfattades av det allmänna bostadsbidraget under hela året.

Över en tredjedel av dem som får allmänt bostadsbidrag är studerande

I december 2020 hade 402 559 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var ca 23 000 hushåll fler än året innan. Av alla hushåll utgjorde studerandehushållen 40 % och andelen hushåll med arbetslösa personer var 36 %.

I december 2020 var antalet andra än studerandehushåll som hade allmänt bostadsbidrag 240 140. I december 2019 var antalet 229 559. Under coronaåret 2020 ökade antalet studerandehushåll och övriga hushåll med ca 10 000 jämfört med året innan.

 

För de flesta är det allmänna bostadsbidraget ett tillfälligt stöd

Medianlängden på de nya perioder med bostadsbidrag som började åren 2013–2016 var ungefär 20 månader. Majoriteten av dem som har bostadsbidrag är unga personer, men de har också bostadsbidrag en kortare tid än andra grupper.

Ensamförsörjarhushåll har bidrag en längre tid än enpersonshushåll eller hushåll med flera vuxna.

 

Meddelanden

Statistik

Studier

  • Sihvonen E. Studie om familje- och inkomstbegreppen i samband med sociala trygghetsförmåner. Helsingfors: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 24, 2021. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/325849
  • Jauhiainen S ja Raivonen L. Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018. Helsingfors: Kela, Työpapereita 157, 2020. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/322299
  • Haapanen M ja Hakovirta M. Lapsen vuoroasuminen ja sosiaaliturva. 11 maan vertailu. Helsingfors: Kela, Työpapereita 156, 2020. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/320834
  • Jauhiainen S, Sihvonen E, Räsänen T, Veilahti A ja Mikkola H. Asumista tukemassa. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 155, 2019. 
  • Honkanen P. Yksin asuvat asumistuen saajat Helsingissä. Julkaisussa: Väliniemi-Laurson J, Borg P, Keskinen V, toim. Yksin kaupungissa. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2016: 183–188.

På forskningsbloggen

Föreläsningar och presentationer

Studier som publicerats i andra än FPA:s serier

  • Honkanen P., Yksin asuvat asumistuen saajat Helsingissä. I: Väliniemi-Laurson J., Borg P., Keskinen V. (red.), Yksin kaupungissa. Helsingfors: Helsingfors stads faktacentral 2016: 183–188.

Forskningsprojekt

Kontaktinformation

  • Signe Jauhiainen, ledande forskare i nationalekonomi, tfn 050 331 3982
  • Sami Tuori, statistikplanerare vid FPA:s statistikgrupp, tfn  050 301 7762

E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer