Hälsobarometern

Med hjälp av hälsobarometerns index och karttillämpningar (se närmare under Hur indexen används)* kan du jämföra regionala skillnader i befolkningens sjuklighet under ett år. Informationen ska däremot inte användas vid jämförelse av värden för valda områden under olika år. Informationen i tillämpningen Hälsobarometerns folksjukdomar uppdateras i februari gällande det föregående året och sjuklighetsindexet uppdateras i maj.

Hur folksjukdomsindexet räknas ut

För varje kommun i Finland har FPA utifrån sina registeruppgifter räknat ut indextal som visar hur allmän rätten till specialersättning för läkemedel i samband med s.k. folksjukdomar är i relation till medelvärdet för hela landet (=100). Vid beräkningen används befolkningsuppgifterna vid årets slut och information om gällande rätter till specialersättning vid årets slut. De skillnader mellan kommunerna som beror på befolkningens ålders- och könsstruktur kan elimineras genom att man standardiserar indextalen för ålder och kön.

Hur sjuklighetsindexet räknas ut

För varje kommun i Finland har FPA utifrån sina registeruppgifter räknat ut ett indextal som visar hur frisk eller sjuk befolkningen är i relation till medelvärdet för hela landet (=100). De skillnader mellan kommunerna som beror på befolkningens ålders- och könsstruktur kan elimineras genom att man standardiserar indextalen för ålder och kön. Indexen grundar sig på tre registervariabler:

  • dödlighet
  • den andel av befolkningen i arbetsför ålder som har sjuk- eller invalidpension
  • den andel av befolkningen som har rätt till specialersättningsgilla eller begränsat grundersättningsgilla läkemedel.

Varje variabel har separat ställts i relation till medelvärdet för landets befolkning, som anges som 100. Sjuklighetsindexet är medelvärdet av de tre delindexen.

Hur indexen används

Hälsobarometerns indextal ska inte betraktas som vanliga tidsserier eftersom standardiseringen har gjorts med avseende på befolkningen varje år, inte standardbefolkningen. Om Hälsobarometerns folksjukdomsindex för astma i någon viss kommun är 120 år 2010 och 115 år 2013 kan man säga att kommunen har närmat sig medelvärdet för hela landet.  Man kan likväl inte säga att förekomsten av rätt till specialersättning för läkemedel vid astma skulle ha minskat i kommunen, eftersom siffrorna för hela landet alltid tas i beaktande vid beräkningen.

Hälsobarometerns indextal för tidigare år förändras inte vid uppdateringar (annat än vid kommunsammanslagningar) och indextalet för hela landet är alla år 100.

* Karttillämpningen fungerar om användarens webbläsare stöder Javascript och SVG. Webbläsarna Opera (från version 9) och Mozilla Firefox (från version 2) har inbyggt stöd för SVG. Också i webbläsaren Google Chrome fungerar tillämpningen utan problem. Webbläsaren Internet Explorer kräver ett separat tilläggsprogram, t.ex. Adobe SVG Viewer.