Reseersättningarna nästan oförändrade trots coronaepidemin

Trots den coronavirusepidemi som började våren 2020 förblev antalet resor som ersattes av sjukförsäkringen nästan oförändrat 2020. Antalet taxiresor och antalet resande sjönk brant under tiden mars–juni 2020, men därefter steg antalet taxiresor igen till föregående års nivå.

De taxiresor som FPA ersätter och beställningscentralerna konkurrensutsattes i juli 2018 efter att lagen om transportservice trätt i kraft. Från beställningscentralerna överförs information om genomförda taxiresor snabbt till FPA, i regel med endast ett par veckors fördröjning. Det här möjliggör en snabb uppföljning av till exempel antalet taxiresor och deras allokering.

Utifrån de adressuppgifter som finns i anknytning till taxiresorna kan man till exempel granska hur stor andel av resorna som görs över landskapsgränserna. Andelen för hela landet är cirka 6 procent, men en granskning på landskapsnivå visar stora skillnader mellan landskapen. I de landskap där det finns ett universitetssjukhus är tjänsterna huvudsakligen tillgängliga inom den egna regionen och andelen resor över landskapsgränserna är liten, ett par procent. I till exempel Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Savolax och Egentliga Tavastland görs däremot nästan var femte taxiresa längre bort än inom den egna regionen.   

Höjningarna av självrisken har minskat det antal resor som ersätts av FPA

Det antal resor som ersätts av FPA har minskat klart efter 2012. Minskningen förklaras av höjningarna av självrisken: åren 2013–2016 steg självrisken i tre omgångar, från 9,25 euro till 25 euro.

På grund av höjningarna har framför allt förmånliga resor, som gjorts med egen bil eller kollektivtrafik, fallit utanför de resor som ersätts. Taxiresornas andel av de resor som ersätts har i motsvarande grad ökat.   

Det är framför allt äldre människor som får reseersättningar, och den mest typiska resan som ersätts är en resa till eller från ett sjukhus. Till exempel dialys- och cancerpatienter reser mycket. För många unga är orsaken till resan FPA-rehabilitering, till exempel fysioterapi.

År 2020 kostade hälften av de enkelresor som FPA ersatte högst 50 euro. Resans pris varierar enligt färdmedel. De förmånligaste resorna är de som görs med egen bil eller med kollektivtrafik, de dyraste är helikopterresor och ambulanstransporter.

Räknat i pengar betalas mest reseersättning i Norra Österbotten och i det folkrika Nyland. Beräknad per invånare är ersättningen ändå störst i glest bebodda områden, särskilt i Lappland och Kajanaland.

FPA betalar ersättning för resor till hälso- och sjukvård

FPA betalar ersättning för resor till hälso- och sjukvård eller till rehabilitering när orsaken till resorna är sjukdom, graviditet eller rehabilitering. Man kan få ersättning för en taxiresa om man är tvungen att anlita taxi på grund av sitt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser.

Statistik

Studier (på finska)

På forskningsbloggen (på finska)

Kontaktinformation

  • Päivi Tillman, specialforskare, tfn 020 634 1924
  • Tuomas Sarparanta, statistikspecialist, tfn 020 634 1535
  • Päivi Rastas, statistikspecialist, tfn 050 308 8930 

E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer om reseersättningar