Inkomster som inverkar på bostadsbidraget

Som hushållets inkomster beaktas förvärvsinkomster, kapitalinkomster och flera sociala förmåner.

Förvärvsinkomst är till exempel

 • lön
 • naturaförmåner
 • tillägg som betalas på lönen (t.ex. bostads-, bil- och kostförmån samt övertidsersättningar)
 • skifttillägg
 • semesterpenningar.

Kapitalinkomst är till exempel

 • hyresinkomster:
  • Från bostadens hyresinkomst avdras de vederlag och underhållsutgifter som hyresvärden betalar.
 • utdelningar (dividendinkomster) samt räntor på depositioner:
  • Ränteinkomster och utdelningar för varje medlem i hushållet beaktas som inkomst om de är högre än 11,15 euro/månad.
 • intäkter av olika placeringar
 • inkomster av skogsbruk:
  • Som skogsbruksinkomster beaktas den genomsnittliga årliga avkastningen av skog, som multipliceras med arealen skog.
  • Den verkliga försäljningsinkomsten av skog beaktas inte som inkomst.

Bland annat följande sociala förmåner beaktas som inkomst

 • grunddagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
 • sjukdagpenning
 • rehabiliteringspenning
 • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • stöd för hemvård av barn
 • partiell vårdpenning och kommuntillägg
 • stöd för privat vård av barn (vårdarens inkomst)
 • studiepenning och vuxenutbildningsstöd
 • arvode till familjevårdare
 • pensioner och familjepensioner, till exempel:
  folkpension
  efterlevandepension
  arbetspension
  pension från utlandet
  sjukpension
  rehabiliteringsstöd.

En företagares inkomst uppskattas utifrån arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Om företagaren saknar försäkring, kan som inkomst beaktas beloppet av startpengen, en minimiinkomst, löneinkomst eller en inkomst enligt företagarens egen uppskattning. Bokslutsuppgifter behöver inte lämnas in till FPA.

Som månadsinkomst uppskattas en minimiinkomst, det vill säga en inkomst som uppgår till beloppet av arbetsmarknadsstödet utan barnförhöjningar, om en person som hör till hushållet inte kan visa att han eller hon inte har möjligheter att skaffa en motsvarande inkomst. En sådan inkomst uppskattas dock inte för personer som inte arbetar på grund av studier eller vård av barn.

Läs mer: