Stipendier fram till 31.12.2018

Om du har fått ett skattefritt stipendium år 2019 eller därefter behöver du inte informera FPA om detta, och det skattefria stipendiet betraktas inte heller som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Skattepliktiga stipendier beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet på samma sätt som övriga skattepliktiga inkomster. Även skattefria stipendier betraktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet, men endast ifall stipendiet har betalats ut år 2018 eller tidigare.

Följande regler och anvisningar gäller endast stipendier som har betalats ut år 2018 eller tidigare.

FPA beaktar stipendiet i sin helhet som inkomst. FPA koncentrerar i inkomstkontrollen stipendiet för det kalenderår då du fått pengarna. Stipendier som är avsedda för internationellt studentutbyte beaktas däremot inte som inkomst.

Anmäl stipendium till FPA

Du måste via e-tjänsten anmäla de stipendier du fått till FPA. Utgående från din anmälan utreder FPA hur stor del av ditt stipendium som ska beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen.

  1. Anmäl stipendium i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller mobil-id. Det är bra att göra anmälan genast när du får veta att du beviljats stipendium.
  2. Välj Meddelande om förändringar gällande studiestödet > Jag meddelar någon annan förändring eller ansöker om tilläggsstöd > Egna inkomster. Använd vid behov punkten för ytterligare uppgifter.
  3. Uppge stipendiebeloppet, namnet på stipendiegivaren och utbetalningsdatumet.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet (OT 15r). Pappersblanketten och bilagorna kan du skicka till FPA per post eller lämna in dem till närmaste FPA-serviceställen eller servicepunkter.

Stipendier som är avsedda för utländskt studerandeutbyte behöver ändå inte uppges. Stipendier för studerandeutbyte är t.ex. Erasmus- och Nordplus-stipendierna och stipendier som läroanstalten beviljar för studerandeutbyte. Utbytesstudierna kan gälla studier vid en utländsk läroanstalt i anslutning till de studier som du bedriver eller arbetspraktik eller arbetsinlärning utomlands.

Kom ihåg att anmäla stipendiet i tid. Då hinner FPA utreda ärendet och du kan vid behov frivilligt betala tillbaka studiestödsmånader inom utsatt tid.

Avdrag av särskilda utgifter från stipendier

Från ett stipendium kan vissa godtagbara särskilda utgifter avdras, t.ex. utgifter för inköp av särskild studie- och forskningsutrustning, studieresor utomlands och terminsavgifter. Inköp av dator och andra normala utgifter för studerande är inte en godtagbara särskilda utgift. Om du använder stipendiet helt eller delvis för särskilda utgifter ska du specificera utgifterna i din anmälan.

FPA utreder vilka av de angivna särskilda utgifterna som kan avdras från stipendiet och meddelar dig det återstående belopp som beaktas som dina inkomster vid inkomstkontrollen.

Stipendier som Skatteförvaltningen meddelat FPA

Gör så här om du enligt Skatteförvaltningen fått ett stipendium men du inte anmält stipendiet till FPA.

Om Skatteförvaltningens uppgift rörande stipendierna är korrekt behöver du inte göra något. FPA beaktar stipendiet som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Du kan med FPA reda ut bland annat följande saker som kan inverka på om FPA beaktar stipendiet som inkomst och till vilket belopp.

  • Om du finansierat utgifter för forskning, köp av instrument eller andra särskilda utgifter med stipendium ska du lämna en utredning om de särskilda utgifter du haft. Om du fått ett idrotts- eller konstnärsstipendium ska du redogöra för de särskilda utgifter som hör ihop med det.
  • Om du fått ett stipendium för internationellt studentutbyte eller arbetspraktik utomlands ska du göra en utredning och bifoga ett intyg över studierna utomlands eller stipendiebeviljarens beslut om vad stipendiet ska användas till.
  • Om stipendiet beviljats för flera personer ska du göra en utredning och bifoga ett intyg om detta.
  • Om du fått stipendiet innan månaden du inleder studierna eller månaden du utexamineras eller efter att din maximala stödtid är slut ska du ange utbetalningsdatumet för stipendiet.

Gör utredningen så snart som möjligt.

  1. Gör utredningen i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID). Välj Meddelande om förändringar gällande studiestödet > Jag meddelar någon annan förändring eller ansöker om tilläggsstöd > Egna inkomster. Använd vid behov punkten för ytterligare uppgifter.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem i MittFPA.
  3. Du kan skicka in utredningen med bilagor också med funktionen Meddelanden i MittFPA.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet (OT 15r). Pappersblanketten och bilagorna kan du skicka till FPA per post eller lämna in till närmaste FPA-serviceställen eller servicepunkter.

Om du redan fått ett förslag till beslut om återkrav i samband med inkomstkontrollen ska du göra en begäran om ny behandling.