Itu-kurs för unga

En Itu-kurs lämpar sig för dig, om

 • du är i åldern 16–29 år
 • du har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom
 • din studie-, arbets- eller funktionsförmåga försämras på grund av sjukdomen eller syndromet
 • du har som mål att kunna börja eller fortsätta studera eller arbeta
 • du vill delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte och i form av digital rehabilitering på distans.

Kursen lämpar sig inte för den som har en allvarlig psykisk sjukdom eller ett allvarligt psykiskt syndrom, till exempel svår depression, svåra psykiska symtom eller ett obehandlat alkohol- eller drogproblem.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Kursen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis som distansrehabilitering. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabiliteringen.

Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället genomförs i 2 perioder. Den första perioden omfattar 3 dygn och den senare 2 dygn. Du bor hemma och åker till kursen varje dag. Vid behov kan du övernatta vid verksamhetsstället.

Distansrehabiliteringen genomförs under 6 veckor mellan perioderna med rehabilitering ansikte mot ansikte

 • i form av videosamtal, som en närstående till dig kan delta i om du så vill
 • som digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • som distansrehabiliteringsdagar där både videosamtal och digital rehabilitering ingår. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA också för de dagar då rehabiliteringen ges på distans.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i psykiatri, ungdomspsykiatri, allmänmedicin eller företagshälsovård
 • en psykolog eller psykoterapeut
 • en ergoterapeut
 • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer