När du får arbete

När du får ett deltidsarbete eller ett ströjobb jämkas din arbetslöshetsförmån med dina inkomster och du kan få jämkad arbetslöshetsförmån. Också dina övriga inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Jämkad arbetslöshetsförmån betalas om

 • du tillfälligt arbetar heltid i högst 2 veckor
 • du arbetar deltid och arbetstiden under jämkningsperioden är högst 80 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen
 • du fortsätter i ett arbete där arbetstiden är förkortad på grund av permittering
 • du har inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla
 • du är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet i högst 2 veckor
 • du inleder företagsverksamhet under arbetslöshetstiden, ännu i 4 månader.

Alla dina förvärvsinkomster som överstiger det skyddade beloppet på 300 euro beaktas då arbetslöshetsförmånen beräknas.

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur dina inkomster påverkar arbetslöshetsförmånen.

Meddela om arbete

Meddela utförda arbetstimmar och  arbetsdagar till FPA i anmälan om arbetslöshetstid. FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

FPA ska alltid meddelas om inkomster från företagsverksamhet.

Förmånen betalas ut med 4 veckors mellanrum. Den här perioden kallas jämkningsperiod. Också företagsinkomst av bisyssla ska meddelas och den jämkas med arbetslöshetsförmånen. Arbetslöshetsförmånen kan också betalas per kalendermånad, om du arbetar deltid och får lön en gång i månaden.

Grundregeln är att varje euro du får i lön minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Arbetsinkomster är penninglön, arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner etc.

Deltidsarbete eller ströjobb börjar ofta mitt i en månad. För att uppnå betalningstakten för den jämkade arbetslöshetsförmånen används vid den första utbetalningen en s.k. beräknad inkomst. Det betyder att inkomsten för den första ofullständiga betalningsperioden, s.k. särskild jämkningsperiod, beräknas så att den motsvarar en månadsinkomst. Den beräknade månadsinkomsten fås genom att dagslönen multipliceras med 21,5. Dagslönen fås genom att den intjänade arbetsinkomsten divideras med antalet beräknade arbetsdagar under jämkningsperioden (5 dagar/vecka).

Under den särskilda jämkningsperioden är det skyddade beloppet 300 euro (279 euro/4 veckor). Förmånen minskas endast av den beräknade inkomst som överstiger det skyddade beloppet.

Exempel

Maja fick ett ströjobb 17.3 som varar mer än 4 veckor. Arbetsgivaren betalar lön en gång i månaden. Majas första lön för tiden 17.3–31.3 var 400 euro (brutto). Jämkat arbetsmarknadsstöd betalas första gången enligt den beräknade månadsinkomsten.

Den beräknade månadsinkomsten fås så här:

 • Majas dagslön är 36,36 euro (400 euro/11 dagar).
 • Den beräknade månadsinkomsten är 781,82 euro (36,36 euro x 21,5 dagar).
 • Från beräknade månadsinkomsten dras det skyddade beloppet av: 781,82 euro – 300 euro = 481,82 euro.
 • Den inkomst som beaktas i samband med Majas arbetsmarknadsstöd är således 481,82 euro.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

Att inleda företagsverksamhet som arbetslös

Om du inleder företagsverksamhet under arbetslöshetstiden kan du ändå få arbetslöshetsförmån ännu i 4 månader.

Inkomsterna från företagsverksamheten samordnas med arbetslöshetsförmånen, dvs. de minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Uppge inkomsterna från företagsverksamheten i anmälan om arbetslöshetstid.

Skyddat belopp

Det skyddade beloppet i samband med jämkad arbetslöshetsförmån är 300 euro. Du kan alltså tjäna 300 euro brutto per månad utan att inkomsten minskar beloppet av arbetslöshetsförmånen. Meddela oss dina inkomster under arbetslöshetstiden, även om de understiger det skyddade beloppet.

Under en jämkningsperiod på en månad är det skyddade beloppet 300 euro och under en jämkningsperiod på fyra veckor 279 euro.

Förskottsbetalning

Om väntan på ett löneintyg från arbetsgivaren fördröjer utbetalningen av arbetslöshetsförmånen oskäligt mycket, kan förmånen betalas ut i förskott utifrån de inkomster som du uppgett. Med oskälig fördröjning avses cirka 2 veckor.

Förskottsbetalning är möjlig när du börjar få jämkad arbetslöshetsförmån. Om det går att betala ut din arbetslöshetsförmån i en regelbunden betalningstakt kommer förskottsbetalning inte i fråga.

Vid förskottsbetalning ska du meddela FPA

 • anställningens längd
 • antal arbetstimmar per dag
 • bruttolön
 • arbetsgivarens kontaktuppgifter
 • du kan använda blanketten Löneintyg (TT10r). Med blanketten meddelar arbetsgivaren din lön så att jämkad arbetslöshetsförmån kan betalas ut.

Permittering

Om du blir permitterad en eller flera hela dagar per vecka, jämkas arbetslöshetsförmånen inte utan full arbetslöshetsförmån betalas för permitteringsdagarna.

Lönesubventionerat arbete

Om du har ett lönesubventionerat deltidsarbete kan du ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.

Läs mer