När du får arbete

När du får ett deltidsarbete eller ett ströjobb jämkas din arbetslöshetsförmån med dina inkomster och du kan få jämkad arbetslöshetsförmån. Det betyder att den lön du får kan minska arbetslöshetsförmånen. Också dina övriga inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

För vem

Du kan få jämkad arbetslöshetsförmån om

 • du har inkomst från deltidsarbete där arbetstiden är högst 80 % av arbetstiden för heltidsarbete.
 • du har inkomster av ett tillfälligt heltidsarbete som varar högst 2 veckor. Om du har förkortat arbetstiden på eget initiativ kan du inte få jämkad arbetslöshetsförmån.
 • du arbetar kortare arbetsdagar till följd av permittering
 • du har inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla
 • du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös
 • du är sysselsatt i företagsverksamhet i högst 2 veckor.

FPA betalar jämkad arbetslöshetsförmån också för de dagar då du arbetar.

Meddela om arbete

Meddela utförda arbetstimmar och  arbetsdagar till FPA i anmälan om arbetslöshetstid. FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

FPA ska alltid meddelas om inkomster från företagsverksamhet.

Lönen inverkar på förmånen

Arbetslöshetsförmånens belopp påverkas av alla förvärvsinkomster som överstiger det skyddade beloppet. Med skyddat belopp avses det belopp som du kan förtjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

Det skyddade beloppet är

 • 279 euro om förmånen betalas med 4 veckors mellanrum
 • 300 euro om förmånen betalas med en månads mellanrum

När du har inkomster av arbete jämkar FPA inkomsterna med förmånen och fastställer en jämkningsperiod för dig. Perioden är 4 veckor eller en månad. Jämkningsperioden väljs så att den passar ihop med tidpunkten för löneutbetalningarna.

Lönen jämkas med arbetslöshetsförmånen under den förmånsutbetalningsperiod då lönen betalas ut. Om en person exempelvis arbetar deltid i maj och lönen för arbetet betalas ut i mitten av juni, jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för juni.

Grundregeln är att varje euro i lön som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Som lön räknas penninglön, arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner etc.

Uppskatta förmånsbeloppet med hjälp av vår räknare

Med hjälp av en räknare kan du uppskatta hur mycket du får i arbetslöshetsförmån efter att lönen har beaktats.

Att inleda företagsverksamhet

Om du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös och får en arbetslöshetsförmån, kan du få förmånen ännu i 4 månader.

Inkomsterna från företagsverksamheten jämkas med arbetslöshetsförmånen, dvs. de minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Uppge inkomsterna från företagsverksamheten i anmälan om arbetslöshetstid.

Permittering

Om du blir permitterad en eller flera hela dagar per vecka, jämkas arbetslöshetsförmånen inte utan full arbetslöshetsförmån betalas för permitteringsdagarna.

Lönesubventionerat arbete

Om du har ett lönesubventionerat deltidsarbete kan du ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning är möjlig när utbetalningen av arbetslöshetsförmånen fördröjs oskäligt mycket på grund av att man väntar på att lönen ska betalas ut. Med oskälig fördröjning avses cirka 2 veckor. Om det går att betala ut din arbetslöshetsförmån i en regelbunden betalningstakt kommer förskottsbetalning inte i fråga.

Vid förskottsbetalning ska du meddela FPA

 • anställningens längd
 • antal arbetstimmar per dag
 • bruttolön
 • arbetsgivarens kontaktuppgifter

Du kan använda blanketten Löneintyg TT10r (pdf). Med blanketten meddelar arbetsgivaren din lön så att jämkad arbetslöshetsförmån kan betalas ut.

Hur modellen för arbetskraftsservice påverkar förmånerna från FPA

FPA fattar även i fortsättningen beslut utifrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-tjänster eller kommunen. Håll din jobbsökning i kraft, sök arbete tillräckligt aktivt och följ sysselsättningsplanen. Om du förlorar förmånen är karenstiden kortare i fortsättningen.

Läs mer