När du får arbete

När du får ett deltidsarbete eller ett ströjobb jämkas din arbetslöshetsförmån med dina inkomster och du kan få jämkad arbetslöshetsförmån. Också dina övriga inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Jämkad arbetslöshetsförmån betalas om

  • du har inkomster av ett tillfälligt heltidsarbete som varar högst 2 veckor
  • du har inkomster av deltidsarbete och arbetstiden enligt vilken lönen betalas är högst 80 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen
  • du fortsätter i ett arbete där den dagliga arbetstiden är förkortad på grund av permittering
  • du har inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla
  • du är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet i högst 2 veckor
  • du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös. Du får då jämkad arbetslöshetsförmån under de fyra första månaderna.

Meddela om arbete

Meddela utförda arbetstimmar och  arbetsdagar till FPA i anmälan om arbetslöshetstid. FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

FPA ska alltid meddelas om inkomster från företagsverksamhet.

Lönen inverkar på förmånen

Utbetalningen av jämkad arbetslöshetsförmån har ändrats. Ändringen har trätt i kraft så att lönen för arbete som utförts före 1.4.2019 ännu jämkas enligt tidpunkten då inkomsten har intjänats. Vid arbete som utförts 1.4.2019 och senare jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för den utbetalningsperiod då lönen betalas ut.

Om en person exempelvis arbetar deltid i maj och lönen för arbetet betalas ut i mitten av juni, jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för juni. Därmed fördröjs inte utbetalningen av förmånen längre av att lönen betalas ut först senare.

Infografik om ändringarna i jämkad arbetslöshetsförmån 1.4.2019. Samma information finns som text på sidan.

Förmånen betalas ut med 4 veckors mellanrum. Den här perioden kallas jämkningsperiod. Arbetslöshetsförmånen kan också betalas per kalendermånad, om du arbetar deltid och får lön en gång i månaden.

Skyddat belopp

Alla dina förvärvsinkomster som överstiger det skyddade beloppet på 300 euro beaktas då arbetslöshetsförmånen beräknas. Du kan alltså tjäna 300 euro brutto, dvs. före skatt, per månad utan att inkomsten minskar beloppet av arbetslöshetsförmånen. Det skyddade beloppet är 300 euro under en jämkningsperiod på en månad och 279 euro under en jämkningsperiod på fyra veckor.

Grundregeln är att varje euro i lön som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Som lön räknas penninglön, arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner etc.

Att inleda företagsverksamhet som arbetslös

Om du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös och får en arbetslöshetsförmån, kan du få förmånen ännu i 4 månader.

Inkomsterna från företagsverksamheten jämkas med arbetslöshetsförmånen, dvs. de minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Uppge inkomsterna från företagsverksamheten i anmälan om arbetslöshetstid.

Permittering

Om du blir permitterad en eller flera hela dagar per vecka, jämkas arbetslöshetsförmånen inte utan full arbetslöshetsförmån betalas för permitteringsdagarna.

Lönesubventionerat arbete

Om du har ett lönesubventionerat deltidsarbete kan du ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.

Förskottsbetalning

Om väntan på ett löneintyg från arbetsgivaren fördröjer utbetalningen av arbetslöshetsförmånen oskäligt mycket, kan förmånen betalas ut i förskott utifrån de inkomster som du uppgett. Med oskälig fördröjning avses cirka 2 veckor.

Förskottsbetalning är möjlig när du börjar få jämkad arbetslöshetsförmån. Om det går att betala ut din arbetslöshetsförmån i en regelbunden betalningstakt kommer förskottsbetalning inte i fråga.

Vid förskottsbetalning ska du meddela FPA

  • anställningens längd
  • antal arbetstimmar per dag
  • bruttolön
  • arbetsgivarens kontaktuppgifter

Du kan använda blanketten Löneintyg TT10r (pdf). Med blanketten meddelar arbetsgivaren din lön så att jämkad arbetslöshetsförmån kan betalas ut.

Läs mer