Rätt till studiestöd vid privata läroanstalter

Studiestöd beviljas i allmänhet endast för studier som avläggs vid en läroanstalt under offentlig tillsyn. Med läroanstalt under offentlig tillsyn avses en läroanstalt som övervakas eller finansieras av undervisningsmyndigheten eller en myndighet inom sitt eget område.

FPA kan på ansökan av en privat läroanstalt som verkar i Finland bevilja rätt till studiestöd för utbildning som ges vid denna (4 a § i lagen om studiestöd). I detta sammanhang betyder privat läroanstalt en läroanstal som inte är under offentlig tillsyn.

Beviljandet av rätt till studiestöd förutsätter att

  • utbildningen ordnas i Finland
  • utbildningen motsvarar definitionen av utbildning för avläggande av fristående examen eller en examensdel enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och vars syfte är att den studerande avlägger examen eller del av examen,
  • utbildningsanordnaren har operativa, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar för att ordna utbildning
  • den som ordnar utbildningen har ordnat utbildningen i fråga i minst ett år.

FPA kan be Utbildningsstyrelsen om ett utlåtande om huruvida utbildningen till sitt innehåll motsvarar utbildning i enlighet med lagen om yrkesutbildning.

Rätt till studiestöd kan beviljas också för annan utbildning som det föreskrivs särskilt om genom förordning av statsrådet, om utbildningen ger allmänt erkända yrkeskvalifikationer och de övriga förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd är uppfyllda. Exempel på sådana utbildningar är utbildning i Alexanderteknik och skådespelarutbildning.

Närmare information om att söka och bevilja rätt till studiestöd.

Då FPA beviljat rätt till studiestöd för en utbildning som ordnas av en privat läroanstalt är de studerande som deltar i utbildningen berättigade till studiestöd såvida förutsättningarna för beviljande av studiestöd i övrigt uppfylls.

Innan läroanstalten blivit beviljad rätten till studiestöd får den inte marknadsföra sin utbildning som studier som berättigar till studiestöd.

Studieförmåner för studier vid privata läroanstalter

Studerande vid privata läroanstalter är berättigade till studiestöd (studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån) om FPA beviljat rätt till studiestöd för den ifrågavarande utbildningen och om förutsättningarna för beviljande av studiestöd i övrigt uppfylls. De studerande är inte berättigade till skolresestöd enligt lagen om stöd för skolresor. FPA beviljar inte heller bidrag för privata läroanstalters terminsavgifter.