Ansökan om och beviljande av rätten till studiestöd

Rätt till studiestöd för en utbildning som ordnas av en privat läroanstalt söker man hos FPA med en fritt formulerad ansökan som undertecknats av läroanstaltens företrädare. Till ansökan ska fogas

  • läroanstaltens läroplan, av vilken utbildningens innehåll, omfattning, längd, tiderna för lov, antalet undervisningstimmar och de ansvariga lärarna framgår,
  • en utredning över undervisande personal vid läroanstalten (utbildning, arbetserfarenhet och pedagogisk kompetens),
  • en utredning över läroanstaltens administration och verksamhet,
  • det senast reviderade bokslutet (även revisorns utlåtande) och verksamhetsberättelsen. Om det inte uppgjorts någon verksamhetsberättelse i samband med bokslutet ska man till ansökan foga en fritt formulerad utredning över verksamheten under föregående räkenskapsperiod,
  • ett handelsregisterutdrag över den instans som äger läroanstalten.

Dessutom kan den sökande som stöd för ansökan lämna in övrigt material.

FPA kan be Utbildningsstyrelsen om ett utlåtande om huruvida utbildningen till sitt innehåll motsvarar utbildning i enlighet med lagen om yrkesutbildning.

FPA utfärdar ett överklagbart beslut om rätten till studiestöd. Beslutet gällande rätten till studiestöd för utbildning anordnad av en privat läroanstalt gäller tills vidare. Rätten till studiestöd kan dras in genom beslut av FPA om förutsättningarna för beviljande av rätten till studiestöd inte uppfylls. Läroanstalten är skyldig att underrätta FPA om ändringar i läroplanen eller företagsverksamheten. Läroanstalten är också skyldig att på begäran av FPA lämna in nödvändiga utredningar över om utbildningen fortfarande uppfyller de förutsättningar som krävs. Läroanstalten ska även meddela om ny utbildning och söka rätt till studiestöd för sådan genom en ny ansökan.

Då utbildningen har beviljats rätt till studiestöd måste läroanstalten följa det som lagen om studiestöd föreskriver om läroanstaltens uppgifter i fråga om studiestöd.

Ansökningar om rätten till studiestöd handläggs av studiestödsgruppen vid FPA:s avdelning för pensioner och utkomstskydd. Närmare uppgifter för läroanstalterna fås av planeraren Anne Jääskeläinen (anne.jaaskelainen(at)fpa.fi eller  050 5520 881) och Else Turtiainen (else.turtiainen(at)fpa.fi eller 020 6346 718).

Kontaktinformation

FPA
Registratorskontoret
PB 450
00056 FPA
Telefon: 020 634 7710, vardagar kl. 8.15–16
E-post: kirjaamo(at)fpa.fi

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter, använd den skyddade e-postförbindelsen.