Gå till innehållet

Avbrott i tidsbokningen 21.10 kl. 06.00–08.00 Mer information

En störning har upptäckts i FPA:s distanstjänster. Mer information

Betalningsblanketten för hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är inte i bruk 15–21.10.2021 Mer information

Justering av bostadsbidraget

FPA justerar bostadsbidraget med ett års mellanrum. Om det sker förändringar i hushållets förhållanden under innevarande år, justerar FPA bostadsbidraget tidigare.

Årsjustering

FPA skickar ett brev och anvisningar till dig om årsjusteringen av bostadsbidraget före tidpunkten för justeringen.

Du ska lämna in en ansökan om årsjustering till FPA före justeringstidpunkten. Om du inte ansöker om årsjustering i tid dras ditt bostadsbidrag in.

Du kan ansöka om årsjustering på nätet eller med ansökningsblanketten Allmänt bostadsbidrag (AT 1r).

Mellanjustering

FPA justerar bostadsbidraget mellan årsjusteringarna om hushållets förhållanden förändras.

Orsaker och tidpunkter för mellanjustering

  • Hushållets inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna enligt det tidigare beslutet.
    • Bidraget justeras från början av månaden efter den månad då de förändrade inkomsterna har gällt från den första dagen i månaden.

Exempel

Inkomsterna förändras 1.2, bidraget justeras från 1.3.
Inkomsterna förändras 4.2, bidraget justeras från 1.4.
  • Hushållets boendeutgifter förändras med minst 50 euro/månad jämfört med de godtagbara boendeutgifterna enligt det föregående beslutet eller hushållet byter bostad.
    • Bidraget justeras från ingången av den månad då de förändrade eller nya boendeutgifterna betalas för hela månaden.

Exempel

Hushållet flyttar 4.6. Hyresavtalet gäller från 1.6 och hushållet betalar hyra för hela månaden för den nya bostaden; bidraget justeras från 1.6.
  • Hushållets medlemsantal eller sammansättning ändras eller hushållet tar en underhyresgäst eller ett underhyresgästförhållande upphör.
    • Bidraget justeras från början av den månad då förändringen gäller från och med den första dagen i månaden.

Exempel

Antalet boende ändras 25.5, bidraget justeras från 1.6. Antalet boende ändras 1.6, bidraget justeras från 1.6.

Du måste också kontakta FPA när ett barn som hör till ditt hushåll fyller 18 år och barnet har löneinkomster eller andra inkomster. Myndiga barns inkomster beaktas vid beräkningen av bostadsbidraget.

Meddela förändringar via e-tjänsten eller med ansökningsblanketten (AT 1r), där det finns information om vilka bilagor som behövs.

Om bostadsbidragets belopp stiger i samband med justeringen betalar FPA förhöjningen endast från början av månaden före den då ansökan lämnades in. Om bidraget däremot minskar i samband med justeringen görs justeringen från och med tidpunkten för förändringen.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter. Observera att du ändå ska meddela förändringar i dina inkomster till FPA.