KIILA-rehabilitering

Träning för att bevara och förbättra arbetsförmågan är avsedd för klienter med arbetsavtal. Avvikande från den allmänna arbetsfördelningen mellan FPA och arbetspensionsanstalten är det FPA som ordnar den här rehabiliteringen.

Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att de ska kunna stanna kvar i arbetslivet.

KIILA-rehabiliteringen är avsedd för personer under 67 år som har en stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. KIILA-rehabiliteringen lämpar sig också för företagare. Det är fråga om yrkesinriktad rehabilitering, där de sökandes hälsotillstånd ska uppfylla kriterierna för yrkesinriktad FPA-rehabilitering (FRPL 6 §). I rehabiliteringsansökan ska framför allt de faktorer beskrivas som försämrar möjligheterna att klara sig i arbetet. Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att man ska kunna säkerställa att klienten kan fortsätta arbeta.

Arbetsplatsen och företagshälsovården ska utreda rehabiliteringsmöjligheterna tillräckligt väl. Om omfattande multidisciplinär rehabilitering behövs och arbetsplatsens åtgärder inte räcker till, kan arbetstagaren hänvisas till KIILA-rehabilitering.

Vid behov kan arbetsgivaren komma överens med företagshälsovården om att ansöka om KIILA-rehabilitering för en grupp arbetstagare. Också en enskild person kan ansöka om KIILA-rehabilitering hos FPA.

Läs mer