Kommuntillägg som betalas ut via FPA

Kommuntillägget är en del av det barnavårdsstöd som betalas ut via FPA och där även vårdpenningen och vårdtillägget som fastställs enligt inkomsterna ingår. Kommuntillägget bestäms separat i varje kommun, och utbetalningen och beloppet grundar sig på kommunens beslut.

Utbetalare av kommuntillägget FPA eller kommunen själv

Om kommuntillägget betalas ut som en del av det barnavårdsstöd som FPA verkställer, väljer kommunen de av villkoren för utbetalning av kommuntillägg via FPA som kommunen vill att ska ligga till grund för utbetalningen. Avtalsvillkoren framgår t.ex. av modellavtalet för kommuntillägg (PDF). Närmare information om villkoren för utbetalning finns även på dessa webbsidor. Utbetalningen av kommuntillägget via FPA är avgiftsfri för kommunerna.

Kommunen kan även betala ut kommuntillägget själv om kommunen inte vill betala ut kommuntillägget via FPA t.ex. på grund av att lämpliga villkor inte finns bland alternativen. Då deltar inte FPA i verkställandet av kommuntillägget och inget avtal mellan FPA och kommunen om utbetalning av kommuntillägg behöver ingås.

Ingående av avtal om kommuntillägg

Ett avtal om utbetalningen av kommuntillägg via FPA uppgörs alltid mellan kommunen och FPA. I avtalet anges bl.a. för vilken tidsperiod och på vilka villkor kommuntillägget betalas.

Om kommunen överväger att ingå ett nytt avtal eller att ändra ett redan befintligt avtal om kommuntillägg ska kommunens representant kontakta FPA. Kommunen kan vara i direkt kontakt med FPA:s försäkringsdistrikt eller skicka ett meddelande till ettlastenhoidontuki@kela.fi. Det lönar sig att kontakta FPA i ett så tidigt skede som möjligt, till exempel redan innan grunderna för kommuntillägget slås fast. På så sätt kan man försäkra sig om att kommuntillägget kan betalas ut via FPA på de valda villkoren. En bra utgångspunkt för avtalsförhandlingarna är kommunens utkast till avtal om kommuntillägg, som kan sändas till exempel per e-post för granskning.

Två månaders verkställighetstid

FPA måste få information om ingående av avtal om kommuntillägg minst två månader innan den önskade tidpunkten för avtalets ikraftträdande. För att kunna hålla fast vid verkställighetstiden på två månader, som även nämns i lagen, lönar det sig att börja förhandlingarna om avtalets innehåll i god tid. Kommuntillägget verkställs eller betalas aldrig retroaktivt.

När kommunen och FPA är överens om innehållet i avtalet ska kommunen sända FPA två exemplar av det undertecknade avtalet i original. Avtalen ska finnas tillgängliga på FPA två månader innan kommuntillägget träder i kraft. Avtalen undertecknas på FPA och därefter sänds det ena ursprungliga avtalet tillbaka till kommunen.

Uppsägning av gällande avtal

Om kommunen vill avsluta ett gällande avtal om kommuntillägg ska den meddela detta antingen till FPA:s försäkringsdistrikt eller per e-post till adressen ettlastenhoidontuki@kela.fi. Uppsägningen av ett gällande avtal om kommuntillägg ska meddelas FPA två månader före det önskade slutdatumet.

Om kommunen betalar kommuntillägg för båda stödformerna kan avtalet inte sägas upp endast för den ena stödformen, utan det är då fråga om en ändring av avtalet. T.ex. Om kommunen betalar ut kommuntillägg för båda stödformerna och vill sluta betala ut kommuntillägg till hemvårdsstödet, ska kommunen skicka ett nytt avtal till FPA där man från önskad tidpunkt kommer överens om att betala ut kommuntillägg endast till privatvårdsstödet.