Villkor för utbetalning av kommuntillägg

Kommuntillägget betalas ut via FPA enligt villkoren i avtalet om kommuntillägg. Enklast får man information om villkoren genom att läsa igenom modellavtalet. Information om villkoren för kommuntillägg finns även per tema:

Hemvårdsstöd, privatvårdsstöd eller båda som grund

Kommuntillägg kan betalas antingen

 • endast som ett tillägg till stödet för hemvård av barn eller
 • endast som ett tillägg till stödet för privat vård av barn eller
 • som ett tillägg till båda stödformerna.

Dessutom väljer kommunen om kommuntillägget ska betalas

 • som ett tillägg till vårdpenningen eller
 • som ett tillägg till vårdtillägget.

Om kommuntillägget betalas som ett tillägg till vårdtillägget förutsätts att familjen har vårdtillägg för att kommuntillägg ska betalas ut.

Kommuntillägget fastställs enligt de barn som omfattas av barnavårdsstöd. Kommuntillägg betalas alltså enligt den förmån barnet beviljats och enligt avtalsvillkoren gällande kommuntillägg för förmånen i fråga. Om kommunen i avtalet till exempel har förbundit sig att betala kommuntillägg endast för barn för vilka hemvårdsstöd betalas, betalas inget kommuntillägg och rätten till kommuntillägg utreds inte vad gäller de barn i familjen som är i privat dagvård och för vilka den förmån som betalas ut är privatvårdsstöd.

Barnets dagvårdare

För utbetalningen av kommuntillägg till hemvårdsstöd kan man ställa som villkor att

 • ett barn som omfattas av hemvårdsstödet sköts av en förälder eller att
 • alla barn som omfattas av hemvårdsstödet sköts av en förälder.

Om man väljer villkoret att familjens alla barn som omfattas av hemvårdsstödet ska skötas av en förälder kan familjens barn i förskoleåldern delta i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning.. Om barnet däremot utöver förskoleundervisningen är i kommunal dagvård betalas inget kommuntillägg.

Som ett villkor för att kommuntillägg ska kunna betalas till hemvårdsstödet kan man inte uppställa att barnet ska vårdas hemma. Om de övriga villkoren uppfylls, uppkommer rätt till barnavårdsstöd om barnet inte har beviljats kommunal dagvårdplats. Till övriga delar utreds inte var barnet vårdas.

Vad gäller privatvårdsstöd kan kommuntillägget betalas även på basis av vårdproducentgrupp då det betalas som ett tillägg till vårdpenningen. Vårdproducentgrupperna är

 • daghem
 • gruppfamiljedagvård
 • familjedagvård
 • barndagvårdare i anställningsförhållande.

Vårdtiden vid privatvårdsstöd

För utbetalningen av kommuntillägg till privatvårdsstöd kan man ställa som villkor att vården ska ske på heltid. Då kan kommunen fastställa att vården ska vara över 20 timmar per vecka.

Hur barnets ålder påverkar kommuntillägget

Kommuntillägg kan betalas utan åldersgräns för barn som ger rätt till vårdpenning eller vårdtillägg. Rätten till kommuntillägg kan vad gäller privatvårdsstöd även bestämmas utgående från barnets ålder och vad gäller hemvårdstöd antingen utgående från barnets ålder eller antalet barn.

Vid graderingen av kommuntilläggets belopp enligt ålder godtas fem åldersgränser som kommunen kan bestämma. Detta möjliggör utbetalning av fem olika stora kommuntillägg. Kommuntillägget kan således vara t.ex. 200 e/mån för ett barn under 1 år, 150 e/mån för ett 2-årigt barn, 100 e/mån för ett 3-årigt barn och 0 e/mån för barn över 4 år. För ett barn som deltar i förskoleundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning kan man i avtalet skriva in ett eget kommuntilläggsbelopp om kommuntillägget betalas som ett tillägg till vårdpenningen.

Kommunen kan också fastställa ett eget kommuntilläggsbelopp för barn som har rätt till småbarnspedagogik högst 20 timmar per vecka. För detta belopp kan man välja två åldersgränser.

Om kommunen betalar kommuntillägg som ett tillägg till både hemvårdsstödet och privatvårdsstödet och man har valt att betala kommuntillägg till hemvårdsstödet enligt en åldersgradering, behöver åldersgränserna inte vara de samma för hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om kommunen betalar kommuntillägg som ett tillägg till både hemvårdsstödet och privatvårdsstödet förutsätts i så fall att villkoren för betalning av kommuntillägget i form av ett tillägg till båda förmånerna ska skrivas in i samma avtal. Giltighetstiderna för betalningsvillkoren ska också sammanfalla för båda förmånerna.

Gradering av kommuntillägg till hemvårdsstöd enligt antalet barn

Kommuntillägget till hemvårdsstöd kan betalas enligt antalet barn som omfattas av stödet. Kommuntilläggets belopp kan specificeras för tre barn, och kommuntillägget kan då alltså uppgå t.ex. till 100 e/mån. för det första barnet som omfattas av hemvårdsstödet, 70 e/mån. för det andra barnet och 0 e/mån. för det tredje barnet och därpå följande barn. Som ett tilläggsvillkor kan kommunen fastställa att kommuntillägg betalas endast för de barn under 3 år som omfattas av hemvårdsstödet.

Oberoende av om kommuntillägg betalas enligt barnens ålder eller antal kan man för förskolebarn skriva in ett eget kommuntilläggsbelopp i form av ett tillägg till vårdpenningen i avtalet.

Övriga villkor

Kommunen kan fastställa att kommuntillägg till hemvårdsstödet endast betalas om familjen uttryckligen får hemvårdsstöd för alla de barn som berättigar till barnavårdsstöd. På motsvarande sätt kan kommunen också fastställa att kommuntillägg till privatvårdsstödet endast betalas om familjen uttryckligen får privatvårdsstöd för alla de barn som berättigar till barnavårdsstöd. Kommuntillägg betalas inte om något av familjens barn är i kommunal dagvård. Familjen kan således få endast någondera av kommuntilläggen, eftersom det krävs att samma stödform betalas för alla barn.

Om kommuntillägget betalas som ett tillägg till hemvårdsstödet och/eller privatvårdsstödet kan man dessutom skriva in ett villkor om att kommuntillägg inte betalas för den tid då familjen får föräldradagpenning.

Om kommuntillägget betalas som ett tillägg till privatvårdsstödet kan man i avtalet också skriva in ett villkor om att kommuntillägg inte betalas för juli för de barn som omfattas av privatvårdsstödet.

Kommuntilläggets belopp

Kommuntillägget kan betalas med olika stora belopp i samband med både hemvårdsstödets vårdpenning och vårdtillägg och privatvårdsstödets vårdpenning och vårdtillägg. Kommuntillägg som betalas som ett tillägg till privatvårdsstödets vårdpenning kan dessutom vara olika till sitt belopp beroende på om det är fråga om daghemsvård, gruppfamiljedagvård, familjedagvård eller en barndagvårdare i anställningsförhållande.

Kommunen kan också fastställa ett eget kommuntilläggsbelopp för barn som deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller fastställa att kommuntillägg inte betalas för dessa barn. Om ett barn som deltar i förskoleundervisning också är i privat vård och kommunen har fastställt ett eget belopp för dessa barn, betalas kommuntillägget utan att man utreder vårdtiden. Det räcker således att barnet deltar i förskoleundervisning och dessutom är i privat vård.

I avtalet fastställs dessutom ett eget belopp för barn som har rätt till småbarnspedagogik högst 20 timmar per vecka. Det här beloppet betalas för alla barn vars rätt till småbarnspedagogik är högst 20 timmar per vecka utan att vårdtiden utreds. Dessa barn behöver således inte vara i vård över 20 timmar per vecka för att kommuntillägg ska betalas ut, även om kommunen i övrigt kräver det. Beloppet av detta kommuntillägg kan vara ett annat än beloppet av det kommuntillägg som annars betalas till privatvårdsstödet. Kommunen är dock inte tvungen att fastställa dessa belopp överhuvudtaget, varvid kommuntillägget betalas på samma villkor för alla barn utan att omfattningen av rätten till småbarnspedagogik utreds. Om kommunens avsikt är att kommuntillägg inte alls ska betalas för dessa barn ska man ange 0 euro som belopp.

Eftersom kommuntillägget är en förmån som betalas per barn ska alla belopp skrivas in i avtalet per barn (inte per familj). Kommuntilläggets belopp ska skrivas in i avtalet i euro. Beloppet kan inte bindas till exempel till stödets sammanlagda belopp.

Om kommunen vill, kan den i avtalet skriva in att kommuntillägg till hemvårdsstöd endast betalas för familjens yngsta barn. Om privatvårdsstöd betalas för barnet ska man dock observera att kommuntillägg till privatvårdsstöd alltid betalas för alla barn som uppfyller villkoren. Man bör också komma ihåg att privatvårdsstöd inklusive vårdpenning, vårdtillägg och kommuntillägg betalas högst till beloppet av dagvårdsavgiften. Det belopp som överskrider vårdavgiften avdras i första hand från kommuntillägget.

Man kan skriva in i avtalet att kommuntillägg betalas som ett tillägg till vårdtillägget. I så fall skriver kommunen i avtalet in det minsta möjliga vårdtilläggsbelopp som ger rätt till kommuntillägg.

Det är inte möjligt att fastställa något tak för kommuntilläggets sammanlagda belopp.