FPA-kortet

FPA utfärdar ett sjukförsäkringskort till den som är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen (SFL 15 kap. 1 §). Kortet fungerar som försäkringsintyg. I undantagsfall kan FPA också utfärda ett interimsbevis på blankett SV 51 som kan användas som försäkringsintyg i stället för FPA-kortet.

FPA-kortet är ett plastkort med eller utan foto. Kortet kan också vara tidsbegränsat (t.ex. utlänningar). FPA skickar ett nytt kort t.ex. när den försäkrades namn ändras eller den försäkrade beviljas rätt till specialersättning för läkemedel.

FPA har begränsat vissa försäkrades rätt att få ut ersättning via apoteket. Kunden måste då betala fullt pris till apoteket och sedan söka ersättning hos FPA. Dessa personer har anteckningen KT (korvaus toimistosta = ersättning från byrån) på sina FPA-kort.

Uppgifter på FPA-kort utan foto

Allmänna uppgifter

 • kortets namn (FPA-kort/Sjukförsäkringskort)
 • kortets utfärdare (Folkpensionsanstalten)
 • datum för utfärdandet (= tillverkningsdatum).

Personuppgifter

 • personbeteckning, också som streckkod på frånsidan
 • efternamn och alla förnamn
 • hemort (vid byte av hemort behöver kortet inte förnyas)
 • egenhändig namnteckning

Försäkringsdata

 • VAKUUTETTU xxxxxx ASTI/FÖRSÄKRAD TILL xxxx (= kortets giltighetstid) för visstidsförsäkrade
 • rätt till specialersättning, ersättning för begränsat ersättningsgilla läkemedel eller ersättning för kliniska näringspreparat: ersättningskategori, sjukdomens eller läkemedlets ersättningsnummer och ersättningsrättens giltighetstid.
  • ersättningsrätt som inte är tidsbegränsad, t.ex. AE 203.
  • ersättningsrätt som gäller en viss tid uttrycks i formen ersättningsnummer/mm.åå.
   Exempelvis OK 317/11.12 betyder att kundens rätt till ersättning gäller till slutet av månaden, dvs. 30.11.2012.
 • Anteckningen KT om ersättning skall sökas hos en FPA:s serviceställe
 • TYÖPAIKKAKASSA/ARBETSPLATSKASSA och kassans nummer om den försäkrade är kassamedlem.

1.6.2016 (SF-anvisningar för apotek, bilaga 2.)