Kostnader som ersätts

Företagshälsovårdstjänsterna är inriktade på arbetsförhållandena, arbetsgemenskapen eller på enskilda arbetstagare. Lagen om företagshälsovård definierar innehållet i företagshälsovården.

Arbetsgivaren får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för företagshälsovård och sjukvård. Verksamheten ska genomföras enligt god företagshälsovårdspraxis och tjänsterna ska vara avgiftsfria för arbetstagarna.

Ersättningsgilla kostnader uppkommer för

  • tjänster som ges av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, dvs. företagsläkare och -hälsovårdare
  • sakkunnigtjänster som de yrkesutbildade personerna behöver anlita
  • laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar som de yrkesutbildade personerna låter utföra
  • upprätthållande av beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen
  • andra nödvändiga resurser för genomförandet av företagshälsovården
  • utrustande och underhåll av arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral.

Kostnaderna för sakkunniga inom företagshälsovården kan ersättas enbart om yrkesutbildade personer inom företagshälsovården har bedömt behovet av sakkunnigtjänster genom t.ex. arbetsplatsutredningar eller hälsoundersökningar. Med sakkunniga avses fysioterapeuter och psykologer samt sakkunniga inom området för arbetshygien, ergonomi, teknik, lantbruk, synergonomi, kost och näring, talterapi och idrott.

Specialistläkartjänster och -undersökningar ersätts som företagshälsovård när företagsläkaren har begärt konsultation av en specialistläkare för att bedöma arbetstagarens arbetsförmåga och behandlingsmöjligheterna. Ansvaret för bedömningen av arbetsförmågan och vårdansvaret kvarstår hos företagsläkaren.

Företagshälsovårdsersättning kan från och med 1.1.2017 betalas för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården (EK I). Ett undantag är besök på arbetsplatserna i anslutning till arbetsplatsutredning. I det fallet utgår man ifrån att utredningen görs i form av ett fysiskt besök på arbetsplatsen. Ersättning för företagshälsovård har sedan 1.3.2016 betalats för sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form av distanstjänster.

Ersättningsklasser

Kostnaderna för företagshälsovården delas in i två ersättningsklasser:

  • Ersättningsklass I innefattar kostnaderna för förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, t.ex. arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, hälsoundersökningar och rådgivning som gäller företagshälsovården.
  • Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård som erbjuds utöver företagshälsovården.

Läs mer