Krävande medicinsk rehabilitering och tjänster

FPA ordnar krävande medicinsk rehabilitering och ersätter kostnaderna för personer under 65 år, som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och en aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning som hänför sig till sjukdomen eller skadan. Begränsningen ska medföra avsevärda svårigheter att klara av aktiviteterna i det dagliga livet och att vara delaktig.

Klienterna inom den krävande medicinska rehabiliteringen är personer under 65

  • som inte är intagna för offentlig institutionsvård
  • som har betydande svårigheter att klara av aktiviteterna i det dagliga livet och att vara delaktiga
  • som har en aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning i anslutning till en sjukdom eller funktionsnedsättning som kräver rehabilitering i minst ett år
  • vars rehabilitering inte har direkt anknytning till sjukvård
  • vars mål för rehabiliteringen inte enbart är terapeutiska, utan de ska också göra det möjligt för klienten att klara sig och vara delaktig i det dagliga livet
  • vars behov av rehabilitering är välmotiverat.

Dessutom ska den som ansöker om rehabilitering ha ett motiverat behov av rehabilitering under minst ett år. I bedömningen av rehabiliteringsbehovet beaktas på ett övergripande sätt de faktorer som påverkar den sökandes funktionsförmåga. Rehabiliteringsklientens egen aktivitet i planeringen av rehabiliteringen, i målformuleringen och genomförandet av rehabiliteringen är en viktig utgångspunkt för krävande medicinsk rehabilitering.

Målet är att klienten och den närmaste kretsen ska få metoder för att öva självständigt och för att bygga upp en vardag som stöder rehabiliteringen.

Krävande medicinsk rehabilitering kan ordnas vid en rehabiliteringsinrättning eller i form av terapi i klientens egen närmiljö. Krävande medicinsk rehabilitering ordnas också i form av olika rehabiliterings- och anpassningskurser. Varje rehabiliteringsform genomförs med ett handledande grepp i omfattande samarbete med klienten, de anhöriga och det övriga närmaste nätverket.

Den offentliga hälso- och sjukvården svarar för den medicinska rehabiliteringen i sådana fall där den ges i omedelbar anslutning till sjukvård. Därtill ansvarar den offentliga hälso- och sjukvården för att rehabilitering ordnas i enlighet med rehabiliteringsplanen om sådan inte kan ordnas i form av krävande medicinsk FPA-rehabilitering.

FPA ordnar följande rehabiliteringstjänster i form av krävande medicinsk rehabilitering:

Information om upphandling av krävande medicinsk rehabilitering finns på sidan Upphandling av rehabiliteringstjänster.