Kurser enligt sjukdomsgrupp

Rehabiliterings- och anpassningskurser enligt sjukdomsgrupp ordnas som rehabilitering för gravt handikappade och som rehabilitering enligt prövning för olika sjukdomsgrupper på regional och riksomfattande nivå. En del kurser är avsedda för vuxna i arbetslivet, för personer som ska återgå i arbete eller som får rehabiliteringsstöd och en del är avsedda för personer utanför arbetslivet samt för barn och unga.

De största sjukdomsgrupperna för vilka FPA ordnar kurser är bl.a. stroke, sjukdomar i andningsorganen, hörselskada, rörelse- och multihandikapp, psykiska problem, multipel skleros, synskada, reuma, hjärtsjukdom, cancer, sjukdomar i muskuloskeletala systemet, sjukdomar i nervsystemet samt olika sällsynta sjukdomar. I viss mån ordnas också kurser för äldre rehabiliteringsklienter, som till exempel för multisjuka personer över 65 år och för närståendevårdare.

Rehabiliteringskursernas program stöder det fysiska och psykosociala välbefinnandet samt förmågan att klara sig i arbetet och i vardagen, ger hälsorådgivning och information om sjukdomen samt stöder förmågan till egenvård.

Syftet med anpassningskurserna är att förbättra de fysiska, psykiska och sociala färdigheter som sjukdomen eller skadan försämrat.

familjekurserna ökas även de anhörigas beredskap att stöda klienten i rehabiliteringsprocessen.