Redovisningsförfarandet (direktersättning) utvidgas till att omfatta privata serviceproducenter inom företagshälsovården

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2018, varefter privata serviceproducenter som ansluter sig till redovisningsförfarandet inom företagshälsovården kan ansöka om ersättning för sådana företagares räkning som verkar ensamma, och företagaren betalar då bara sin egen del av kostnaderna till serviceproducenten. Ändringarna gäller också statsandelen för ersättning för gårdsbesök för lantbruksföretagare.

Företagare kan ordna företagshälsovård för sig för att förebygga arbetsrelaterade hälsorisker och olägenheter och för att främja den egna arbets- och funktionsförmågan och hälsan. En delfaktor i företagarnas välmående är en fungerande företagshälsovård, men enligt en enkät som Företagarna i Finland låtit utföra har endast cirka 36 procent av företagarna ordnat företagshälsovård för sig själva. Lagändringen är därför positiv och man hoppas att den ska sporra även sådana företagare som verkar ensamma att ordna företagshälsovårdstjänster för sig.

Om en företagare eller en annan person som utför eget arbete har köpt företagshälsovårdstjänster av en privat serviceproducent eller en yrkesutövare, eller av en hälsovårdscentral som i sin tur har köpt tjänsterna, kan ersättningen, med samtycke av företagaren eller någon annan som utför eget arbete, betalas till serviceproducenten på basis av redovisning. Kommunen eller samkommunen och den privata serviceproducenten ska fortsättningsvis ha ett avtal om köp av tjänster, men kommunen eller samkommunen behöver i sådana fall inte längre själv göra en redovisning.

Om en privat serviceproducent inom företagshälsovården vill ta i bruk ett redovisningsförfarande, måste FPA och serviceproducenten ingå ett särskilt avtal om redovisningsförfarandet. Den privata serviceproducenten ingår efter detta avtal om företagshälsovård direkt med företagarna. I samma avtal om företagshälsovård eller en bilaga till det, ska företagaren ge ett skriftligt samtycke till att den ersättning som hör företagaren till får betalas till en privat serviceproducent. Det är frivilligt för en privat serviceproducent att ansluta sig till redovisningsförfarandet. De företagare, vars serviceproducenter inte har gått med i redovisningsförfarandet, ska även i fortsättningen själva ansöka om ersättning för företagshälsovård hos FPA.

FPA kommer att informera närmare om detta bland annat på sina webbsidor och i nyhetsbreven gällande företagshälsovården under 2017.