Läkarutlåtande för sjukpension och rehabiliteringsstöd

En kund kan ansöka om sjukpension eller rehabiliteringsstöd när maximitiden för sjukdagpenning (300 vardagar) håller på att ta slut. Om beloppet av en arbetspension eller ett rehabiliteringsstöd som ett arbetspensionsbolag betalar ut är litet, eller arbetspension eller rehabiliteringsstöd inte har tjänats in alls, kan kunden ansöka om stöd eller pension hos FPA.

För ansökan behöver kunden ett aktuellt läkarutlåtande B som utfärdats av den behandlande läkaren. Ett noggrant ifyllt B-utlåtande tryggar och garanterar kundens rättigheter.

Sjukpension kan beviljas antingen tills vidare eller i form av rehabiliteringsstöd för viss tid. Pensionen kan beviljas tills vidare om pensionsbolaget bedömer att kunden inte klarar av att utföra ett arbete som tryggar en skälig försörjning. Ett villkor för rehabiliteringsstöd är dessutom att personen har en aktuell vård- eller rehabiliteringsplan.

Delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd och arbetslivspension söks hos arbetspensionsbolaget. FPA betalar inte ut dessa.

Om arbetsoförmågan orsakats av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom ska kunden ansöka om ersättning hos ett olycksfallsförsäkringsbolag. Försäkringsbolaget beaktar enbart det olycksfall som försämrar kundens funktionsförmåga. Övriga sjukdomar eller skador som väsentligt påverkar arbetsförmågan beaktas inte.

Definition av arbetsoförmåga

Arbetsoförmåga definieras på olika sätt i sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen och arbetspensionslagstiftningen.

Därför kan ett sjukdagpenningsbeslut och ett sjukpensionsbeslut avvika från varandra även om det inte har skett några förändringar i kundens hälsotillstånd.

I fråga om sjukdagpenning bedöms arbetsförmågan i förhållande till kundens nuvarande arbete som inte kan utföras på grund av arbetsoförmågan. Det är fråga om yrkesrelaterad arbetsoförmåga.

I fråga om sjukpension och rehabiliteringsstöd bedöms kundens arbetsförmåga i relation till vanligt arbete, motsvarande arbete eller ett annat arbete som tryggar en skälig försörjning. Det är fråga om allmän arbetsoförmåga.

I fråga om kunder över 60 år uppskattas arbetsförmågan i relation till det egna arbetet om de har en lång arbetskarriär bakom sig.

Personer som är blinda eller rörelsehindrade har rätt till sjukpension från FPA, även om de arbetar.

Gör upp B-utlåtandet noggrantI egenskap av

läkare ska du göra upp ett B-utlåtande som stöd för kundens ansökan om sjukpension eller rehabiliteringsstöd. Ett noggrant ifyllt B-utlåtande tryggar kundens rättigheter.

Beskriv arbets- och funktionsförmågan utifrån tidigare och aktuella medicinska undersökningsfynd samt slutsatser som dragits utifrån dessa fynd. Försäkra dig om att anteckningarna baserar sig på objektiva undersökningsfynd.

Om det finns flera behandlande läkare kan B-utlåtandet göras upp i samarbete eller separat, var och en för sig.

Anteckna och beskriv i B-utlåtandet:

  • väsentliga förhandsuppgifter och sjukdomshistorik med tanke på funktionsförmågan (inkl. väsentliga tidigare undersökningsfynd)
  • aktuell sjukdomsstatus
  • aktuell funktionsförmåga jämte prognos
  • funktionsförmågan i relation till arbetsuppgifternas krav
  • resterande funktionsförmåga och arbetsuppgifter som kunden fortfarande kan utföra
  • vård- och rehabiliteringsplan.

Kunden kan i sin ansökan ge sin synpunkt på hur han eller hon klarar av att fortsätta arbeta och på sin arbetsförmåga.

Bedöm även rehabiliteringen

Framför i B-utlåtandet din syn på huruvida arbetsförmågan kan återställas genom terapi och eventuell yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. Den behandlande läkarens syn är särskilt viktig om du förespråkar fortsatt rehabiliteringsstöd.

Vård och rehabilitering är alltid primära alternativ i förhållande till sjukpension.

När en kund ansöker om sjukpension eller rehabiliteringsstöd bedömer FPA och arbetsförsäkringsbolagen också förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering.

FPA och hälso- och sjukvården utreder redan under perioden med sjukdagpenning kundens förutsättningar att rehabiliteras med hjälp av yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering så att han eller hon kan återgå till arbetslivet.

Pensionsbeslutet fattas av FPA, ett arbetspensionsbolag eller av båda

I fråga om folkpension är det FPA som bedömer och beslutar om rätten till sjukpension eller rehabiliteringsstöd. I fråga om arbetspension är det arbetspensionsbolaget som har denna uppgift. Kundens arbetsförmåga ställs i relation till lagstiftningen om arbetsoförmåga och etablerad avgörandepraxis.

Om kunden har ansökt om pension eller stöd både hos FPA och ett arbetspensionsbolag meddelar dessa sina förslag till avgörande till varandra. Om synpunkterna skiljer sig från varandra förhandlar FPA och arbetspensionsbolaget så att beslutet blir samma hos bådadera.

På FPA och på arbetspensionsbolagen finns i allmänhet kompletterande uppgifter om kundens hälsotillstånd och arbete. Uppgifterna fås från de läkarutlåtanden som lämnats in för ansökan om sjukdagpenning och från eventuella rehabiliteringshandlingar.

Hur B-utlåtandet ska skickas till FPA

Skicka, om möjligt, B-utlåtandet elektroniskt till FPA. Klienten kan se utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor. Om ett elektroniskt system inte finns ska du ge utlåtandet till kunden.

 

Läs mer