Begränsad grundersättning

Läkemedelsprisnämnden kan begränsa rätten till grundersättning för ett läkemedel till att gälla noggrant definierade indikationer. Grundersättning kan i det fallet betalas om FPA beviljat kunden rätt till ersättning för läkemedlet i fråga.

Kunden ska ansöka om rätt till ersättning med ett läkarutlåtande B som har skrivits av en läkare. Om rätt till ersättning beviljas, skickas ett nytt FPA-kort försett med numret för ersättningsrätten till kunden. Apoteken får uppgifter i realtid om kundens rätt till ersättningar i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

För preparat som innehåller vissa läkemedelssubstanser kan grundersättning likväl betalas på basis av en separat anteckning som läkemedelsförskrivaren gjort på receptet.

En del läkemedelssubstanser är både begränsat grundersättningsgilla och begränsat specialersättningsgilla utifrån samma medicinska villkor. Om de medicinska villkoren uppfylls beviljas kunden alltid begränsad rätt till specialersättning. Kunden kan i undantagsfall också beviljas begränsad rätt till grundersättning, t.ex. med tanke på utbetalning av retroaktiv ersättning.

Ersättningens storlek

Ersättning betalas efter att taket för initialsjälvrisken, 50 euro, har nåtts.

  • Den begränsade grundersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.

Villkor för beviljande av rätt till ersättning

I tabellen nedan anges de begränsat grundersättningsgilla läkemedelssubstanserna i alfabetisk ordning. Ersättningsnumren fungerar som länkar till villkoren för rätt till ersättning enligt FPA:s beslut. I menyn till vänster finns läkemedelssubstanserna ordnade enligt ersättningsnummer. Villkoren grundar sig på FPA:s beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Läkemedel som utmärkts med en asterisk (*) kan också vara begränsat specialersättningsgilla.

Villkor för beviljande av rätt till ersättning
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Abatacept*, adalimumab*, anakinra*, certolizumab pegol*, etanercept*, golimumab*, infliximab*, ixekizumab, sarilumab*, sekukinumab*, tocilizumab* och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) 313
Abemaciklib 3030
Abirateron* och enzalutamid* 352
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) 380
Adalimumab*, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept*, guselkumab, infliximab*, ixekizumab*, risankizumab, sekukinumab* och ustekinumab (psoriasis) 319
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) 326
Afatinib* och gefitinib* 341
Agalsidas alfa*, agalsidas beta* och migalastat 336
Alektinib 3001
Alfainterferon* 302
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi* 388
Alirokaumb och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och balandad dyslipidemi 3015
Allergenextrakt av björkpollen (vuxna) 3023
Allergenextrakt av björkpollen och allergenextrakt av gräspollen 364
Alprostadil, sildenafil och kombinationspreparat med aviptadil och fentolamin 308
Apalutamid 3031
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer                      379
Apixaban*, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban* vid behandling av förmaksflimmer 351
Apixaban*, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling Receptanteckning
Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis) 377
Asfotas alfa 387
Atomoxetin, dexamfetamin och lisdexamfetamin 331
Axitinib* 361
Baricitinib 3006
Benralizumab 3027
Binimetinib och enkorafenib* 3016
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom* 332
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A* 375
Bosutinib* 360
Brigatinib 3017
C1-esterashämmare, ikatibant och konestat alfa 338
Colesevelam 345
Cyanokobalamin* 376
Dabrafenib* och vemurafenib* 362
Dabrafenib* och trametinib (adjuvant behandling) 3024
Fingolimod och kladribin 353
Dasatinib* 324
Depotplåster som innehåller granisetron Receptanteckning
Dienogest 355
Dimetylfumarat*, glatirameracetat*, *betainterferon* och teriflunomid* (MS) 303
Dornase alfa 304
Dronedaron 342
Dulaglutid*, exenatid*, liraglutid*, lixisenatid* och semaglutid (vuxna) 346
Dupilumab 395
Eliglustat, imiglukeras* och velagluceras alfa* 333
Emicizumab 397
Erenumab, fremanezumab och galkanezumab 3007
Erlotinib* 325
Erytropoietin* och darbepoetin* 306
Everolimus* 340
Febuxostat* 349
Fidaxomicin Receptanteckning
Ibrutinib* 390
Idebenon 396
Idelalisib 372
Imatinib* 316
Ivabradin* 354
Ixazomib 398
Järnmaltol 392
Kabozantinib* 3012
Kalciumkarbonat 3025
Kapsaicin 350
Ketokonazol 3021
Kombinationspreparat med naproxen och esomeprazol 366
Kombinationspreparat med natriumdokusat och sorbitol 368
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan* 381
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil* 384
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil* 3018
Krizotinib* 363
Lantankarbonat*, sevelamer* och sukrojärn(III)oxihydroxid* 320
Lapatinib* 335
Lenalidomid* 329
Lenvatinib 3019
Letermovir Receptanteckning
Levofloxacin, lösning för nebulisator 385
Liraglutid (barn och unga)* 3022
Lorlatinib 3026
Mecasermin* 330
Midodrin 3010
Midostaurin 3014
Metyrapon 365
Nalmefen och naltrexon 309
Nilotinib* 328
Nintedanib* och pirfenidon* 356
Niraparib* 3009
Obeticholsyra 391
Olaparib* 389
Omalizumab 344
Oseltamivir och zanamivir Receptanteckning
Osimertinib 3004
Palbociklib 394
Paricalcitol* och cinacalcet* 321
Patiromer 3020
Pazopanib* 343
Pimekrolimus- och takrolimussalva* 317
Pomalidomid 393
Ponatinib 373
Prasugrel* Receptanteckning
Preparat med von Willebrands faktor* 357
Preparat som innehåller buprenorfin och naloxon 339
Regorafenib* 369
Ribociklib 3002
Roflumilast 348
Ruxolitinib* 374
Selexipag 383
Sorafenib* 323
Sunitinib* 322
Tafamidis 3011
Takrolimusgranulat Receptanteckning
Teriparatid 318
Tikagrelor 60 mg* 386
Ticagrelor 90 mg* Receptanteckning
Tillväxthormon* 301
Tivozanib 3003
Tofacitinib* 3005
Tolvaptan 3008
Trabektedin 337
Trametinib 362
Trastuzumab i injektionsform* 370
Treprostinil 334
Upadacitinib 3029
Vareniklin Receptanteckning
Venetoklax 399
Vismodegib* 378
Zolmitriptan nässpray Receptanteckning

Mer information