Begränsad specialersättning

Läkemedelsprisnämnden kan begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom. Specialersättning kan betalas om FPA beviljat kunden rätt till ersättning.

Kunden ska ansöka om rätt till ersättning med ett läkarutlåtande B som har skrivits av en läkare. Om rätt till ersättning beviljas, skickas ett nytt FPA-kort försett med numret för ersättningsrätten till kunden. Apoteken får uppgifter i realtid om kundens rätt till ersättningar i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

I fråga om preparat som innehåller vissa läkemedelssubstanser krävs förutom rätt till specialersättning också en separat anteckning på receptet för att specialersättning ska kunna betalas.

En del läkemedelssubstanser är både begränsat grundersättningsgilla och begränsat specialersättningsgilla utifrån samma medicinska villkor. Om de medicinska villkoren uppfylls beviljas kunden alltid begränsad rätt till specialersättning. Kunden kan i undantagsfall också beviljas begränsad rätt till grundersättning, t.ex. med tanke på utbetalning av retroaktiv ersättning.

Ersättningens storlek

Ersättning betalas efter att taket för initialsjälvrisken, 50 euro, har nåtts.

  • Den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.
  • Den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset till den del priset överstiger den läkemedelsspecifika självrisken på 4,50 euro.

Villkor för beviljande av rätt till ersättning

I tabellen nedan anges de begränsat specialersättningsgilla läkemedelssubstanserna i alfabetisk ordning. Ersättningsnumren fungerar som länkar till villkoren för rätt till ersättning enligt FPA:s beslut. I menyn till vänster finns läkemedelssubstanserna ordnade enligt ersättningsnummer. Villkoren grundar sig på FPA:s beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Begränsad högre specialersättning (100 %)
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Abemaciklib 1515
Abirateron och enzalutamid 163
Afatinib och gefitinib 155
Agalsidas alfa, agalsidas beta och migalastat 195
Alektinib 1504
Alfainterferon 180
Apremilast 299
Axitinib 168
Benralizumab 251
Binimetinib och enkorafenib 1513
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom 194
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A 172
Bosutinib 170
Brigatinib 1521
Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid 182
Dabrafenib och trametinib 1509
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) 166
Dasatinib 150
Deferasirox 175
Dimetylfumarat, glatirameracetat, betainterferon och teriflunomid (MS) 157
Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa 151
Eltrombopag 1517
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) 1503
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) 1520
Erlotinib 191
Everolimus 158
Fingolimod och kladribin 164
Fulvestrant 192
Ibrutinib 1512
Imatinib 189
Ixazomib 1505
Kabozantinib 1502
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil 178
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil 1506
Krizotinib 169
Lamotrigin och topiramat 183
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid 190
Lapatinib 156
Lenalidomid 153
Lenvatinib 1508
Mecasermin 154
Midostaurin 1522
Nilotinib 152
Niraparib 1510
Olaparib 1511
Osimertinib 1519
Palbociklib 1501
Paricalcitol och cinacalcet 196
Pazopanib 159
Pomalidomid 1507
Preparat med von Willebrands faktor 161
Rasagilin 193
Regorafenib 176
Retigabin och vigabatrin 181
Ribociklib 1514
Romiplostim 1516
Rufinamid 199
Ruxolitinib 174
Sorafenib 198
Sunitinib 197
Takrolimusgranulat Receptanteckning + 127
Tillväxthormon 186
Trastuzumab i injektionsform 173
Vemurafenib 167
Venetoklax 1518
Vismodegib 179
Begränsad lägre specialersättning (65 %)
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab 281
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi 292
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi 294
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer 290
Baricitinib 293
Ciklosporin ögondroppar 286
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna) 285
Febuxostat 288
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan 289
Liraglutid (barn och unga) 295
Mepolizumab 297
Natriumoxybat 282
Nintedanib och pirfenidon 284
Prasugrel Receptanteckning + 206

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom

Receptanteckning + 206
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom 296
Ticagrelor 60 mg 287
Ticagrelor 90 mg Receptanteckning + 206
Tofacitinib 291
Upadacitinib 298

Mer information