Läkarutlåtande för ansökan om rätt till ersättning

För ersättning för läkemedel och kliniska näringspreparat som används vid behandlingen av vissa sjukdomar behövs ersättningsrätt som beviljas av FPA.

Läkarutlåtande B

Kunden ska ansöka om rätt till ersättning med ett läkarutlåtande B (SV 7r) som har skrivits av en läkare. Läkarutlåtandet ges till kunden, som lämnar in det till FPA eller arbetsplatskassan. Läkaren och kunden kan också komma överens om att läkaren skickar utlåtandet direkt till FPA.

Villkor för beviljande av rätt till ersättning

Rätt till ersättning kan beviljas om de villkor och särskilda utredningar som nämns i FPA:s beslut uppfylls.

Att en sjukdom nämns i statsrådets förordning (1149/2016) och att läkemedelsbehandling inleds berättigar inte alltid i sig till specialersättning för läkemedel, utan sjukdomen ska vara svår och långvarig på det sätt som avses i sjukförsäkringslagen.

Avgörande om rätt till ersättning

Kunden får ett skriftligt beslut om avgörandet. Beslutet om rätt till ersättning meddelas inte den behandlande läkaren för kännedom. Om rätt till ersättning beviljas, skickas ett nytt FPA-kort försett med numret för ersättningsrätten till kunden.

Rätten till ersättning beviljas från den dag då läkarutlåtande B har anlänt till FPA. I fråga om begränsat grundersättningsgilla läkemedel kan rätt till ersättning dock beviljas retroaktivt för högst 6 månader från det att B-utlåtandet anlände.

En del läkemedelssubstanser är både begränsat grundersättningsgilla och begränsat specialersättningsgilla utifrån samma medicinska villkor. Om de medicinska villkoren uppfylls beviljas kunden alltid begränsad rätt till specialersättning. Kunden kan i undantagsfall också beviljas begränsad rätt till grundersättning, t.ex. med tanke på utbetalning av retroaktiv ersättning.

Ersättning från apoteket

När rätt till ersättning beviljats kan kunden få direktersättning från apoteket. Apoteken kan kontrollera uppgifter i realtid om kundernas ersättningsrättigheter i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

Ersättning från FPA

Specialersättning, begränsad specialersättning och ersättning för kliniska näringspreparat kan betalas för preparat som har inhandlats efter att ett B-utlåtande har lämnats in hos FPA.
 
Om kunden köpt preparat innan rätt till ersättning beviljats ska han eller hon söka ersättning hos FPA. I vissa fall kan ersättning betalas för högst den mängd preparat som behövs för 3 månader och som inhandlats efter det datum då läkarutlåtandet undertecknats. Ersättning ska sökas inom 6 månader från den dag då läkemedlet köptes.      

I fråga om begränsat grundersättningsgilla läkemedel kan ersättning betalas för läkemedel som har inhandlats högst 6 månader innan ett B-utlåtande har lämnats in hos FPA.

Anteckning på receptet

Att villkoren för ersättning uppfylls påvisas för vissa läkemedel med en anteckning som läkaren gjort på receptet under 'Motiveringar'.

Mer information