Alektinib (Alecensa) begränsat specialersättningsgillt från 1.8.2019

Läkemedelspreparatet Alecensa som innehåller alektinib är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat specialersättningsgillt (100 %) från 1.8.2019 vid sjukdomen maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning

  • vid monoterapibehandling av vuxna patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer
    • som första linjens behandling
    • när patienten tidigare har behandlats med krizotinib.

FPA beviljar utan ett nytt läkarutlåtande B specialersättningsrätt för alektinib (1504) till personer som har gällande grundersättningsrätt 3001 och som har köpt alektinib med grundersättning på apoteket.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till specialersättning för alektinib och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.8.2019:

1504.    Alektinib

Alektinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området för monoterapibehandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

  • som första linjens behandling eller
  • när patienten tidigare behandlats med krizotinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Mer information