Den begränsade rätten till grundersättning för venetoklax (Venclyxto) utvidgas 1.8.2019

Läkemedelspreparatet Venclyxto som innehåller venetoklax omfattas enligt läkemedelsprisnämndens beslut från 1.8.2019 förutom av det gällande beslutet även av begränsad rätt till grundersättning (40 %)

 • i kombination med rituximab vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna patienter som fått minst en tidigare behandling. Underhållsbehandlingens längd är högst 24 månader.

Punkt ’399. Venetoklax' i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel ändras så att den ska motsvara utvidgningen av ersättningsrätten. Samtidigt förtydligas beslutspunkten.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till grundersättning för venetoklax och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.8.2019:

399.    Venetoklax

Venetoklax är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (399) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

 • som monoterapi
  • för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget när
   •  patienten har 17p-deletion eller TP53-mutation och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (till exempel ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats eller är olämplig
   • patienten varken har 17p-deletion eller TP53-mutation och både kemoimmunterapi och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (till exempel ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats.
 • tillsammans med rituximab
  • för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst 2,5 år när
   • patienten tidigare har behandlats med minst ett läkemedel vid KLL.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Mer information