Guanfacin (Intuniv) begränsat grundersättningsgillt från 1.7.2019

Läkemedelspreparatet Intuniv som innehåller guanfacin är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (40 %) från 1.7.2019

  • vid behandling av barn och unga med ADHD när patienten inte har svarat på behandling med metylfenidat eller metylfenidat inte lämpar sig för patienten.

Punkt 331 'Atomoxetin, dexamfetamin och lisdexamfetamin' i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel ändras så att den ska motsvara utvidgningen av ersättningsrätten. Samtidigt införs en tidsbegränsning och förtydligas beslutspunkten.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till grundersättning för guanfacin och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.7.2019

331. Atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin

Atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (331) beviljas för behandling av uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar, barnneurologi, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri, neurologi eller psykiatri inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Barn och unga:

  • Rätt till grundersättning för atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin beviljas som en del av ett komplett behandlingsprogram för behandling av ADHD hos barn och ungdomar från sex års ålder, när patienten inte svarat på behandling med metylfenidat eller metylfenidat inte lämpar sig för patienten.
  • Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst tills personen fyller 18 år.

Vuxna:

  • Rätt till grundersättning för atomoxetin och lisdexamfetamin kan beviljas vid behandling av ADHD hos vuxna när det har säkerställts att symtomen på ADHD har inträtt i barndomen.
  • Rätt till ersättning beviljas första gången för högst fem år. I fortsättningen kan ersättningsrätt beviljas utan tidsbegränsning.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord läkemedelsbehandlingsplan och plan för stödjande vård.

Mer information