Den begränsade rätten till grundersättning och den begränsade rätten till specialersättning för kabozantinib (Cabometyx) utvidgas från 1.6.2019

Nya ersättningsrättigheter för kabozantinib från 1.6.2019

Preparatet Cabometyx som innehåller kabozantinib omfattas från 1.6.2019 enligt läkemedelsprisnämndens beslut, förutom av den gällande rätten till ersättning, också av begränsad rätt till grundersättning (40 %) och begränsad rätt till specialersättning (100 %) vid sjukdomen maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning

  • för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna patienter som inte tidigare har fått behandling och som har intermediär eller dålig prognos.

För närvarande ingår kabozantinib i punkt '340. Everolimus och kabozantinib' i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel och i punkt '158. Everolimus och kabozantinib’ i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Kabozantinib omfattas från 1.6.2019 inte längre av punkterna 340 och 158 utan ingår i stället i nya separata punkter, 3012 och 1502, som omfattar både den gällande ersättningsrätten och den utvidgade ersättningsrätten. Om ändringarna vid punkterna 340 och 158 informeras separat.

FPA beviljar utan ett nytt läkarutlåtande B de nya ersättningsrättigheterna 3012 och 1502 för kabozantinib till personer som har gällande ersättningsrätt 340 eller 158 och som har köpt kabozantinib med ersättning på apoteket.

De medicinska villkoren för begränsad rätt till grundersättning och begränsad rätt till specialersättning för kabozantinib och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.6.2019

3012.    Kabozantinib

Kabozantinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3012) beviljas för behandling av avancerad njurcancer på nedanstående villkor. Kabozantinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna patienter

  • vars sjukdom har spridit sig under eller efter behandling med VEGF-hämmare (blockering av receptorn för endotelial tillväxtfaktor, t.ex. behandling med pazopanib eller sunitinib) eller
  • som har minst en riskfaktor enligt IMDC-klassificeringen (patienter med intermediär eller dålig prognos), som första linjens behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.6.2019

1502.    Kabozantinib

Kabozantinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av njurcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna patienter

  • vars sjukdom har spridit sig under eller efter behandling med VEGF-hämmare (blockering av receptorn för endotelial tillväxtfaktor, t.ex. behandling med pazopanib eller sunitinib) eller
  • som har minst en riskfaktor enligt IMDC-klassificeringen (patienter med intermediär eller dålig prognos), som första linjens behandling.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Mer information