Rivaroxaban (Xarelto 2,5 mg) begränsat grundersättningsgillt från 1.7.2019

Läkemedelspreparatet Xarelto 2,5 mg som innehåller rivaroxaban är från 1.7.2019 enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (40 %) vid förebyggande av aterotrombotiska händelser,

 • tillsammans med acetylsalicylsyra, för patienter med stabil koronarkärlssjukdom och dessutom minst en av följande sjukdomar som ökar risken för ischemiska händelser: symtomgivande perifer artärsjukdom, flera hjärtinfarkter, diabetes eller hjärtsvikt (NYHA-klass I–II) och
 • tillsammans med en kombination av acetylsalicylsyra och klopidogrel, för vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom och förhöjda hjärtbiomarkörer. Ersättningsrätten gäller högst 12 månaders behandling.

Det införs en ny punkt, 3013, i fråga om ersättningsrätt för rivaroxaban vid stabil koronakärlssjukdom. Ersättningsrätt vid akut kranskärlssjukdom möjliggörs med en anteckning på receptet och införs i punkt 'Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling'.

De medicinska villkoren för den begränsade rätten till grundersättning för rivaroxaban och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.7.2019

3013. Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom

Rivaroxaban är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3013) beviljas för behandling av koronarkärlssjukdom på nedanstående villkor. Utifrån en anteckning på receptet kan grundersättning för rivaroxaban beviljas vid akut kranskärlssjukdom i enlighet med vad som beskrivs på annat håll i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i kardiologi eller internmedicin eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter med stabil koronarkärlssjukdom för förebyggande av aterotrombotiska händelser, i kombination med acetylsalicylsyra, om patienten har minst en av följande riskfaktorer:

 • symtomgivande perifer artärsjukdom
 • flera hjärtinfarkter
 • diabetes
 • hjärtsvikt i NYHA-klass I–II.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban ger rätt till grundersättning vid kortvarig behandling på nedanstående medicinska villkor.

Vid mer långvarig behandling kan apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban ge rätt till grundersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkterna 351, 379 eller 3013 i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkt 290 i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Att de medicinska villkoren för grundersättning är uppfyllda påvisas utan läkarutlåtande genom att läkaren under ’Motiveringar’ på receptet antecknar något av följande, beroende på sjukdom:

 • 'Elkonvertering av förmaksflimmer, medicinering inledd' samt inledningsdatum för medicineringen, t.ex. 'Elkonvertering av förmaksflimmer, medicinering inledd 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban
 • ’Kateterablation, medicinering inledd' samt inledningsdatum för medicineringen, t.ex. 'Kateterablation, medicinering inledd 3.6.2015'.
  •  Den läkemedelssubstans som ersätts är dabigatran
 • 'Ledprotesoperation' samt datum för operationen, t.ex. 'Ledprotesoperation 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är Apixaban, dabigatran och rivaroxaban
 • ’Djup ventrombos’ eller ’Lungemboli' samt tidpunkten för den djupa ventrombosen eller lungembolin, t.ex. ’Djup ventrombos 3.6.2015’, eller ’Lungemboli 3.6.2015’.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban
 • 'Akut kranskärlssjukdom' samt datum för den akuta kranskärlssjukdomen, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 3.6.2015'.
  •  Den läkemedelssubstans som ersätts är rivaroxaban

Medicinska villkor

Utifrån en anteckning på receptet kan grundersättning betalas för apixaban, dabigatran, rivaroxaban och därutöver, med undantag för patienter som genomgått en ledprotesoperation, edoxaban

 • i samband med elkonvertering till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1), för högst tre månader
 • till patienter som genomgått en ledprotesoperation, för högst två månader (edoxaban är inte ersättningsgillt på denna indikation)
 • till ventrombos- och lungembolipatienter, för högst sex månader.

Grundersättning för dabigatran kan på basis av en anteckning på receptet dessutom betalas

 • i samband med kateterablation till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1), för högst fyra månader.

Grundersättning för rivaroxaban kan på basis av en anteckning på receptet dessutom betalas

 •  i samband med akut kranskärlssjukdom när markörerna för hjärtmuskelskada har stigit, i kombination med acetylsalicylsyra och klopidogrel, för högst 12 månader räknat från den akuta kranskärlssjukdomen.

Mer information