150 Dasatinib

(C91.0, C92.1)

Dasatinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan leukemi som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för dasatinib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar för andralinjesbehandling av

  • kronisk myeloisk leukemi och
  • Philadelphiakromosompositiv akut lymfatisk leukemi

när patienten inte svarat på tidigare behandling, inklusive behandling med imatinib, eller imatinib inte lämpar sig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av dasatinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Dasatinib (begränsad grundersättning) 324

Mer information