177 Insulin glargin 300 U/ml

(Diabetes mellitus; E10-E14, E89.1)

Insulin glargin 300 U/ml ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av patienter med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning för insulin glargin (300 U/ml) beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar diabetespatienter eller av en specialist i internmedicin eller endokrinologi. Också ett läkarutlåtande B av en annan behandlande läkare kan godtas om det åtföljs av ett skriftligt konsultationssvar från en sådan enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en sådan specialist som avses ovan. Av konsultationssvaret som ska grunda sig på journalhandlingar ska framgå att nedanstående medicinska villkor är uppfyllda.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling av svårbehandlad diabetes mellitus hos vuxna när det förekommer upprepade eller svåra hypoglykemier under annan behandling med insulin glargin.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av insulin glargin (300 U/ml) motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Insulin glargin 300 U/ml (begränsad grundersättning) 382

Mer information