189 Imatinib

(C15–C18, C20, C49, C91.0, C92, D46, D72.1)

Imatinib ger rätt till specialersättning vid de i detta beslut avsedda sjukdomarna leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i statsrådets förordning.

Rätt till specialersättning för imatinib förutsätter att läkemedlet används enligt vedertagen god praxis, dvs. att valet och användningen av läkemedlet följer den praxis som iakttas vid enheter för behandling av maligna blodsjukdomar och cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Ersättningsrätt beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock i regel för högst tre år i taget.

De terapeutiska grunderna påvisas med ett B-utlåtande från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen och tidigare behandling innehålla en behandlingsplan med tidsschema där behovet av imatinib motiveras enligt ovan och där det framgår under vems övervakning vården ges.

Rätt till specialersättning förutsätter att det är fråga om behandling enligt vedertagen god praxis av någon av följande sjukdomar:

  • Philadelphiakromosompositiv (bcr-abl-positiv) leukemi
  • Kit-positiv (CD117-positiv) malign gastrointestinal stromatumör (GIST)
  • dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
  • myelodysplastiskt syndrom eller myeloproliferativ sjukdom (MDS/MPD)
  • avancerat hypereosinofilt syndrom (HES) eller kronisk eosinofil leukemi (CEL).
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning 130
Imatinib (begränsad grundersättning) 316

Läs mer