3013 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom

(I25)

Rivaroxaban är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3013) beviljas för behandling av koronarkärlssjukdom på nedanstående villkor. Utifrån en anteckning på receptet kan grundersättning för rivaroxaban beviljas vid akut kranskärlssjukdom i enlighet med vad som beskrivs på annat håll i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i kardiologi eller internmedicin eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter med stabil koronarkärlssjukdom för förebyggande av aterotrombotiska händelser, i kombination med acetylsalicylsyra, om patienten har minst en av följande riskfaktorer:

  • symtomgivande perifer artärsjukdom
  • flera hjärtinfarkter
  • diabetes
  • hjärtsvikt i NYHA-klass I–II.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling

Receptanteckning

 

Lue lisää