316 Imatinib

(C15–C18, C20, C49, C91.0, C92.1)

Imatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (316) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor. Imatinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från specialenhet för maligna blodsjukdomar eller cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för imatinib förutsätter att läkemedlen används enligt vedertagen god praxis, dvs. att valet och användningen av läkemedel följer den praxis som iakttas vid enheter för behandling av maligna blodsjukdomar och cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Ersättningsrätt beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock i regel för högst tre år i taget.

De terapeutiska grunderna påvisas med ett B-utlåtande från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen och tidigare behandling innehålla en behandlingsplan med tidsschema där behovet av imatinib motiveras enligt ovan och där det framgår under vems övervakning vården ges.

Rätt till grundersättning förutsätter att det är fråga om behandling enligt vedertagen god praxis av någon av följande sjukdomar:

  • Philadelphiakromosompositiv (bcr-abl-positiv) leukemi
  • Kit-positiv (CD117-positiv) malign gastrointestinal stromatumör (GIST)
  • dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
  • myelodysplastiskt syndrom eller myeloproliferativ sjukdom (MDS/MPD)
  • avancerat hypereosinofilt syndrom (HES) eller kronisk eosinofil leukemi (CEL).
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Imatinib (begränsad specialersättning) 189

Läs mer