337 Trabektedin

(C49, C56)

Trabektedin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (337) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i cancersjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • patienter med framskridet mjukdelssarkom när behandling med antracykliner eller ifosfamid inte har varit framgångsrik eller inte har varit lämplig för patienten.
  • patienter med återfall av platinumkänslig äggstockscancer, i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin, när platinumföreningar inte lämpar sig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av trabektedin påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Gynekologiska cancerformer 128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130

 

Läs mer