371 Insulin degludek

(E10, E12, E13, E14)

Insulin degludek är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (371) beviljas patienter med typ 1-diabetes på nedanstående villkor. Insulin degludek kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar diabetspatienter eller av en specialist i internmedicin eller endokrinologi. Också ett läkarutlåtande B av en annan behandlande läkare kan godtas om det åtföljs av ett skriftligt konsultationssvar från en sådan enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en sådan specialist som avses ovan. Av konsultationssvaret som ska grunda sig på journalhandlingar ska framgå att nedanstående medicinska villkor är uppfyllda.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas först för ett behandlingsförsök. Rätten gäller vuxna patienter (personer över 18 år) som har typ 1-diabetes och upprepade nattliga hypoglykemier såväl under behandling med insulin detemir som under behandling med insulin glargin. Efter behandlingsförsöket beviljas rätt till grundersättning när det påvisats att glukoskontrollen förbättrats och de nattliga hypoglykemierna minskat under behandlingsförsöket med insulin degludek.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, eventuell tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av insulin degludek motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för ett behandlingsförsök med insulin degludek för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst ett år. I samband med ansökan om fortsatt rätt till ersättning kan ersättningsrätten beviljas utan tidsbegränsning.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Insulin degludek (begränsad specialersättning) 171

Mer information