382 Insulin glargin 300 U/ml

(Diabetes mellitus; E10-E14, E89.1)

Insulin glargin 300 U/ml är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (382) beviljas patienter med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Insulin glargin 300 U/ml kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar diabetspatienter eller av en specialist i internmedicin eller endokrinologi. Också ett läkarutlåtande B av en annan behandlande läkare kan godtas om det åtföljs av ett skriftligt konsultationssvar från en sådan enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en sådan specialist som avses ovan. Av konsultationssvaret som ska grunda sig på journalhandlingar ska framgå att nedanstående medicinska villkor är uppfyllda.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av svårbehandlad diabetes mellitus hos vuxna när det förekommer upprepade eller svåra hypoglykemier under annan behandling med insulin glargin.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av insulin glargin (300 U/ml) motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas utan tidsbegränsning.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Insulin glargin 300 U/ml (begränsad specialersättning) 177

Mer information